7000 på gra­tis­kon­ser­te­ne

Som­mer i Kil­den er over for den­ne gang. 42 kon­ser­ter og 7000 pub­li­kum­me­re se­ne­re, er pro­sjekt­le­de­ren strå­len­de for­nøyd.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ELI VAN DER EYNDEN eli.van.der.eynden@fvn.no

42 gra­tis­kon­ser­ter og 7000 pub­li­kum­me­re. Pro­sjekt­le­der Fred­rik Træ­land er stor­for­nøyd med årets Som­mer i Kil­den.

– Vi er kjempe­for­nøy­de, sier Fred­rik Træ­land med et stort smil om mun­nen.

Han har vært pro­sjekt­le­der for Som­mer i Kil­den, som ble av­slut­tet på lør­dag. To­talt har de lan­det på 42 gra­tis­kon­ser­ter og rundt 7000 be­sø­ken­de.

Træ­land over­tok pro­sjekt­le­der­sta­fett­pin­nen etter kol­le­ga Sil­je Han­sen Flem­men da hun gikk ut i fød­sels­per­mi­sjon i be­gyn­nel­sen av juli. Det er hun som har book­et kon­ser­te­ne, og Træ­land er raskt ute med god­or­de­ne.

– Hun har gjort en vel­dig god jobb. Så får jeg job­ben med å ta imot tak­ken, sier han.

Fra 22. juni til 5. au­gust ble det av­holdt kon­ser­ter i Kil­den hver dag, med unn­tak av søn­da­ger. Tirs­da­ger og lør­da­ger har vært for­be­holdt barne­kon­ser­ter, og på fre­da­ge­ne har det også vært kvelds­kon­ser­ter på kaia uten­for.

– RAVEPARTY FOR BAR­NA

Barne­kon­ser­te­ne har jevnt over truk­ket godt med folk. Se­son­gens be­søks­re­kord kom un­der Tri­ne Bari­ås’ bamse­kon­sert. Rundt 400 små og sto­re tok tu­ren.

– Det blir som et slags raveparty for bar­na. De får ta med bam­se­ne sine og syn­ge san­ger de kan. De er i sitt ret­te ele­ment.

Træ­land for­tel­ler at be­søks­tal­le­ne på kon­ser­te­ne har gått stø­dig opp­over i lø­pet av se­son­gen, og at de en­der på et litt høy­ere tall enn i fjor.

– Det vir­ker som det tar noen uker før folk får med seg at vi er her, sier han.

Selv om det er gle­de­lig med godt be­søk, un­der­stre­ker han at må­let ikke nød­ven­dig­vis er å få flest mu­lig folk på kon­sert. Det hand­ler også om å vise fram mang­fol­det i by­ens mu­sikk­liv. I lø­pet av som­mer­en har de ser­vert en sam­men­satt mu­si­kalsk cock­tail av blant an­net folke­mu­sikk, klas­sisk, pop, rock, jazz og det mes­te imel­lom.

ET VA­RIERT PUB­LI­KUM

Træ­land for­tel­ler at det er stor va­ria­sjon, også i pub­li­kum. De har til og med ruk­ket å få noen stam­gjes­ter, som kom­mer på hver enes­te kon­sert.

– Det var ei som kom bort og sa at det­te had­de blitt som en kul­tu­rell sko­le for hen­ne, og at hun had­de lært om alle sjang­re­ne hun trod­de hun ikke lik­te, sier han be­geist­ret.

Stam­gjes­te­ne er gjer­ne voks­ne da­mer, mens and­re be­gyn­ner tid­lig.

– Det har kom­met barn helt ned i ti­års­al­de­ren ale­ne. De par­ke­rer syk­ke­len uten­for og lu­rer på om de får lov til å kom­me inn, selv om det er «vok­sen­kon­sert».

Et godt knip­pe tu­ris­ter tar også tu­ren. Rik­tig­nok en del fær­re enn i fjor, da cruise­bå­te­ne la til kai på Kil­dens dør­stokk. Men noen fin­ner li­ke­vel vei­en inn un­der bølge­veg­gen.

– De kom­mer for å se byg­get, men stop­per opp når de hø­rer mu­sik­ken, sier pro­sjekt­le­de­ren.

Han for­tel­ler at det er man­ge ting som av­gjør hvor­vidt foa­je­en fyl­les el­ler ei. Om det er en tu­rist­båt i byen, det er and­re ting som skjer og, ikke minst, væ­ret.

– Hvis det er fint vær, går ikke sør­len­din­ge­ne i Kil­den, ler han.

Men når folk først kom­mer, er de gjer­ne gla­de for at de tok tu­ren. Så gla­de at Træ­land etter­ly- ser smekk på lan­ken.

– Jeg tror nesten ikke vi har fått noen ne­ga­ti­ve til­bake­mel­din­ger. Hvis noen har noe, må de gjer­ne sen­de det til oss. Vi vil jo all­tid bli bed­re.

SKIL­LER SEG UT

Træ­land tror folk kom­mer for­di Som­mer i Kil­den skil­ler seg litt ut i meng­den av ar­ran­ge­men­ter i som­mer­må­ne­de­ne.

– Mye av kon­ser­te­ne i Kristiansand om som­mer­en er mer all­sang. Her kom­mer ar­tis­ter og spil­ler sin egen mu­sikk. Det blir en helt an­nen type for­mid­ling og li­den­skap. Det er de­res egen kunst og de­res egen sjel. Hele den pak­ka der.

Book­in­gen av nes­te års Som­mer på Kil­den har al­le­re­de så vidt be­gynt, og pla­nen er å fortsette i det sam­me, va­rier­te spo­ret med lo­ka­le ar­tis­ter og band.

– Det­te er en slags som­mer­gave til byen, av­slut­ter Træ­land.

FOTO: KIL­DEN

Mar­te Wulff skul­le egent­lig spilt på kaia uten­for Kil­den, men ble flyt­tet inn grun­net rus­ke­te vær.

FOTO: KIL­DEN

Obo­ra­ma-dama og alle dy­re­ne trakk man­ge små til­skue­re til Kil­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.