Tap­te 237 mill på rigg­salg

30 mil­lio­ner dol­lar, til­sva­ren­de 237 mil­lio­ner kro­ner, tap­te Ha­rald Frigs­tad da han solg­te seg ut av sel­ska­pet bak de to ki­ne­sis­ke gi­gant­bore­rig­ge­ne.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Rig­grün­der Ha­rald Frigs­tad tap­te 237 mil­lio­ner kro­ner da han solg­te seg ut av sel­ska­pet bak de to ki­ne­sis­ke gi­gant­bore­rig­ge­ne D90.

To­talt sett har det vært et bra pro­sjekt for oss, regn­skaps­mes­sig tap i fjor til tross.

Fi­nans­di­rek­tør-nevø Dag Frigs­tad ny­an­se­rer li­ke­vel bil­det.

– To­talt sett har det vært et bra pro­sjekt for oss, regn­skaps­mes­sig tap i fjor til tross. Vi har hatt inn­tek­ter fra salg av de­sign og bygge­opp­føl­ging, to rig­ger av vårt de­sign er byg­get og har vist seg som svært så ef­fek­ti­ve, pluss at vi har ut­vik­let so­li­de for­bin­del­ser i Ki­na, sier Dag Frigs­tad (38).

Si­vil­øko­no­men er fi­nans­di­rek­tør i kon­ser­net til sin fe­rie­ren­de on­kel Ha­rald Frigs­tad (65), riggrün­de­ren som slo seg opp i Sin­ga­po­re, men som flyt­tet hjem til Kristiansand etter 25 år. Det Dag Frigs­tad snak­ker om, er de 30 mil­lio­ner dol­la­re­ne (rundt 237 mil­lio­ner kro­ner) som et Frigs­tad-sel­skap måt­te bok­føre som ak­sje­tap i 2016.

SOLG­TE SINE 25,1 PRO­SENT

Det drei­er seg om an­de­len på 25,1 pro­sent i sel­ska­pet bak de to gi­gan­tis­ke D90-bore­rig­ge­ne som Frigs­tad og en ki­ne­sisk part­ner be­stil­te fra CIMCS skips­verft i Shan­dong i 2012. Mens byg­gin­gen på­gikk, stup­te både olje­pris, rig­get­ter­spør­sel og ra­ter. En for­ven­tet perle­in­ves­te­ring end­te opp som hode­pine.

Men sent i 2016 åp­net en om­struk­tu­re­ring hos part­ner­ne for å kun­ne sel­ge seg ut.

Det skjed­de da også, men alt­så med et regn­skaps­mes­sig tap på 30 mil­lio­ner dol­lar.

– Un­der and­re om­sten­dig­he­ter kun­ne det lett ha blitt mer. Og så hø­rer det med til his­to­ri­en at vi fikk inn­fridd ak­sjo­nær­lån på 26 mil­lio­ner dol­lar (drøye 200 mil-

fi­nans­di­rek­tør i Frigs­tad In­vest

lio­ner kro­ner) som vi had­de stilt opp med, pluss at vi ble be­fridd for po­ten­si­el­le, fi­nan­si­el­le for­plik­tel­ser på over én mil­li­ard dol­lar (rundt åtte mil­li­ar­der kro­ner), for­tel­ler Dag Frigs­tad.

UT­VIK­LER NY RIGGENERASJON

Un­der Frigs­tad In­vest AS lig­ger fle­re dat­ter­sel­ska­per som til­byr alt fra avan­sert rigg­tek­no­logi­ut­vik­ling til å drif­te olje­rig­ger for and­re. I kjøl­van­net av at stor­in­ves­te­rin­gen i Ki­na er av­vik­let, er stør­re de­ler av or­ga­ni­sa­sjo­nen truk­ket hjem fra Sin­ga­po­re til stands­mes­si­ge lokaler i 6. eta­sje i Han­de­lens Hus i Kristiansand. For øye­blik­ket sit­ter 12 men­nes­ker der, men det er plass til minst dob­belt så man­ge.

– Vi leg­ger sto­re res­sur­ser i å ut­vik­le et nytt riggde­sign som vi kal­ler All Wa­ter Dril­ling, for å skil­le det fra de som er spe­sia­li­sert på ek­sem­pel­vis dypt vann el­ler ark­tis­ke strøk. Styr­ken er ope­ra­sjo­nell ef­fek­ti­vi­tet, og vi skal kun­ne bore på inn­til 14.000 fots vann­dyb­de. Vi sam­ar­bei­der med både NOV og Mhwirth blant ut­styrs­le­ve­ran­dø­re­ne, og ikke minst med de sto­re olje­sel­ska­pe­ne rundt om i ver­den. Vi opp­le­ver in­ter­es­se og å bli godt tatt imot, men de er ikke i in­ves­te­rings­mo­dus ennå, be­ret­ter Dag Frigs­tad.

Pa­ral­lelt mar­keds­fø­res drifts­tje­nes­ter mot rigg­ei­ere.

– Vi had­de rig­ger i drift fram til 2015 og øns­ker oss til­ba­ke. Vi har al­le­re­de en or­ga­ni­sa­sjon som er så stor og kom­pe­tent at vi er i stand til å gi til­bud. Når vi får napp, kom­mer den til å bli ut­vi­det. Funk­sjo­ner som per­so­nal, fi­nans, inn­kjøp og ope­ra­sjon vil bli ut­ført her­fra, mens rigg­mann­ska­pe­ne vil ha lo­ka­le ba­ser, opp­ly­ser Dag Frigs­tad.

DAG FRIGS­TAD,

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Dag Frigs­tad er fi­nans­di­rek­tør i kon­ser­net som ei­es av hans fe­rie­ren­de on­kel, Ha­rald Frigs­tad. Dag Frigs­tad ny­an­se­rer de 30 mil­lio­ner dol­la­re­ne som ett av Frigs­tad In­vest AS’ dat­ter­sel­ska­per måt­te ta som ak­sje­tap i 2016.

ARKIVFOTO: FRIGS­TAD OFFSHORE

Den førs­te av de to D90-rig­ge­ne – ver­dens størs­te bore­rig­ger – er i fullt ar­beid i Sør-kina­ha­vet. Den har al­le­re­de gjort seg be­rømt ved å hol­de po­si­sjo­nen gjen­nom en ty­fon. Den and­re rig­gen har for­latt verf­tet og er i gang med sjø­prø­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.