Syke­hus­di­rek­tø­rens rol­le

De som nå kre­ver Jan-ro­ger Ol­sens av­gang, bør være var­som­me med å ar­gu­men­te­re slik at det kan ska­pes inn­trykk av frykt for fo­kus på kri­tikk­ver­di­ge for­hold.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Tirs­dag skal sty­ret ved Sør­lan­det syke­hus i et eks­tra­or­di­nært møte be­hand­le et mis­til­lits­for­slag mot syke­hus­di­rek­tør JanRo­ger Ol­sen. Det er langt fra førs­te gang an­sat­te el­ler uten­for­stå­en­de ak­tø­rer har krevd di­rek­tø­rens av­gang.

Den­ne gan­gen kom­mer mis­til­li­ten fra de til­lits­valg­te i Flekkefjord og Aren­dal som vi­ser til sam­ar­beids­pro­ble­mer over lang tid. De me­ner Ol­sen er ansvar­lig for gjen­tat­te brudd på ho­ved­av­ta­lens § 33, drøf­tings­plikt med til­lits­valg­te og Helse Sør-østs prin­sip­per for med­virk­ning i om­stil­lings­pro­ses­ser. Inn­hol­det i den­ne kri­tik­ken er det vans­ke­lig for alle uten­for­stå­en­de å ha noen for­me­ning om.

En syke­hus­di­rek­tør bør ikke kri­ti­se­res for å ut­tryk­ke be­kym­ring over fag­lig kva­li­tet ved et syke­hus.

Ol­sen an­kla­ges også for å for­sø­ke seg på om­kamp etter helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høies be­slut­ning om at akutt­ki­rur­gi og traume­mot­tak ikke skal leg­ges ned i Flekkefjord. Til grunn for det lig­ger blant an­net en rede­gjø­rel­se fra Jan-ro­ger Ol­sen på et styre­møte 21. juni. I rede­gjø­rel­sen skrev di­rek­tø­ren føl­gen­de:

«Det er en ge­ne­rell be­kym­ring for den fag­li­ge kva­li­te­ten på de ki­rur­gis­ke tje­nes­te­ne i Flekkefjord. Det­te un­der­støt­tes av fle­re al­vor­li­ge, uøns­ke­de hen­del­ser over tid. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør har tatt ini­tia­tiv til en dia­log med fyl­kes­le­gen».

De til­lits­valg­te opp­fat­ter det­te som ut­trykk for en «ge­ne­relt ned­satt kva­li­tet på 200 an­sat­te».

Det er mu­lig Ol­sens for­mu­le­rin­ger kan opp­fat­tes på den må­ten. Men alle som kjem­per for syke­hu­set i Flekkefjord, bør sam­ti­dig være var­som­me med å bru­ke ar­gu­men­ter som også kan opp­fat­tes som frykt for på­pek­ning av kri­tikk­ver­di­ge for­hold ved syke­hu­set. Og den be­kym­rin­gen Ol­sen pek­te på i sin rede­gjø­rel­se var dess­ver­re høyst re­ell. I no­vem­ber i fjor fikk syke­hu­set skarp kri­tikk etter at en pa­si­ent døde av feil­be­hand­ling. Fyl­kes­le­gen me­ner også at syke­hu­set svik­tet på fle­re om­rå­der da det fikk inn en akutt­pa­si­ent etter en bil­ulyk­ke i fe­bru­ar og at den sa­ken had­de fle­re lik­hets­punk­ter med den tra­gis­ke sa­ken fra no­vem­ber.

En syke­hus­di­rek­tør bør ikke kri­ti­se­res for å ut­tryk­ke be­kym­ring over fag­lig kva­li­tet ved et syke­hus. Det er hans plikt. På sam­me måte som det er hans plikt å bed­re den sam­me kva­li­te­ten.

Jan-ro­ger Ol­sen er nok en gang ut­satt for mis­til­lit. Bil­det er fra et tid­li­ge­re styre­møte i Sør­lan­det syke­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.