Vand­re­re be­kym­ret for mil­jø­et

Et par na­tur­ver­ne­re, en bon­de, en hav­fors­ker og en tur­tøy­grün­der var helt eni­ge, der de vand­ret mel­lom Sto­re­straum og Åraks­bø: Na­tu­ren er i ukon­trol­lert end­ring.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Nor­ge fort­set­ter å leve i en godt vat­tert bob­le. Vi de­ler ut hundre­vis av nye olje­kon­se­sjo­ner uten tan­ke på kost­na­de­ne. Tenk bare på hva de enor­me ned­børs­meng­de­ne vi kan ven­te oss, be­tyr for sam­fun­nets in­fra­struk­tur. Jeg har lest at ut­sikf­ting av av­løps­sys­te­met ale­ne vil kos­te et helt stats­bud­sjett!

Ni­na Jen­sen, ma­rin­bio­log og ge­ne­ral­sek­re­tær i den nors­ke ar­men av Ver­dens Na­tur­fond (WWF), inn­går i Storm­berg­grün­der Stei­nar J. Ol­sens føl­ge på ons­da­gens «tanke­tur»-etap­pe fra Kristiansand til Hov­den. Fem styk­ker er de, og har tatt inn til høy­re ved Sto­re­straum. Nå føl­ger de vei­en mot Åraks­bø langs Otras øst­bredd.

Og de er kol­lek­tivt be­kym­ret for mil­jø og klima.

FARVEL TIL VILLREINEN

– Pro­gno­se­ne til­si­er seks gra­der høy­ere mid­del­tem­pe­ra­tur i Bygland in­nen 2100. Ag­der vil få ti pro­sent mer ned­bør, og den vil kom­me langt mer in­tenst. Tørke­pe­rio­de­ne blir også ster­ke­re, med skog­bran­ner som re­sul­tat. Tre- og snø­gren­se­ne kom­mer til å kry­pe opp­over. Vill­rein­stam­men over­le­ver nep­pe, spår Stei­nar J. Ol­sen.

– At Nor­ge var først ute med klima­mål i 1989, var bra. Må­le­ne er hele ti­den lang­sik­ti­ge og gode, men de som sit­ter med mak­ten til en­hver tid, mang­ler vil­je til å tref­fe nød­ven­di­ge til­tak, me­ner Lars Halt­brek­ken. Han for­bin­des gjer­ne med Na­tur­vern­for­bun­det, men er nå stor­tings­kan­di­dat for SV i Sør-trøn­de­lag.

– Vi som job­ber på jor­da og i sko­gen hver dag, mer­ker ned­børs­in­ten­si­te­ten. På Vest­lan­det sli­ter de i dis­se da­ger; de får ikke tør­ke som va­rer så len­ge at de får hen­tet inn fôret. Kva­li­te­ten for­rin­ges, for­tel­ler Finn Aas­heim fra VestAg­der Bon­de­lag.

– Apro­pos fôr: Fiske­opp­drett er ba­sert på å bru­ke fôr som like gjer­ne kun­ne ha vært men­neske­mat. Norsk opp­dretts­laks har stør­re kjøpe­kraft enn fat­ti­ge barn i Afri­ka, kom­men­te­rer ma­rin­bio­log Lars-jo­han Naust­voll fra Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet.

ENDRINGSTEMPO

Ikke minst er tur­føl­get kol­lek­tivt be­kym­ret for end­rin­ge­ne i na­tu­ren.

– Slik har det vel vært til alle ti­der?

– Jo. Det nye er et van­vit­tig tem­po, sva­rer Lars Halt­brek­ken.

– Vi har mis­tet kon­troll på ut­vik­lin­gen, leg­ger Stei­nar J. Ol­sen til.

– Ha­vet pla­ges av mul­ti­stress­fak­to­rer. Ta bare stil­le­hav­søs­ter­sen. Kvitt den blir vi ikke, men spred­nin­gen må be­gren­ses. Ar­ter vand­rer nord­over i takt med at ha­vet blir var­me­re, men ikke alle har mu­lig­he­ten. Is­bjør­nen bor på top­pen av ver­den og har ikke noe sted å røm­me til, kom­men­te­rer Lars-jo­han Naust­voll.

VAF­LER OG BRUN­OST

– Jeg hå­per vir­ke­lig klima­sa­ken får sentral plass i den­ne valg­kam­pen, suk­ker Ni­na Jen­sen.

– Ja, det er blitt mye vaf­ler og brun­ost til nå! sup­ple­rer Lars Halt­brek­ken.

– Lav­ut­slipps­am­fun­net blir et godt sted å bo, opp­ly­ser Stei­nar J. Ol­sen.

FOR MAN­GE MEN­NES­KER

– Er vi for man­ge men­nes­ker på jor­da?

Finn Aas­heim sva­rer.

– Sva­ret er en­kelt: ja. Men løs- nin­gen er ikke en­kel. Vi kan ikke gjø­re som med vill­rein­stam­men på Nord­fjel­la. Den som ut­ryd­des for å stop­pe syk­doms­spred­ning.

ROS TIL INDUSTRIEN

Fædre­lands­ven­nen nev­ner Sør­lan­dets pro­sess­in­du­stri.

– At nors­ke klima­gass­ut­slipp har økt si­den 1990, skyl­des pri­mært olje og tra­fikk. Fast­lands­in­du­stri­en har klart å re­du­se­re sine ut­slipp og er blitt ver­dens­le­den­de. Den slut­tet å sut­re over å bli stilt krav til, og tok tak selv. Opp­dretts­næ­rin­gen bur­de føl­ge ek­sem­pe­let, sier Lars Halt­brek­ken.

– In­du­stri­ens bruk av tre­vir­ke kan med for­del økes. Vi le­ve­rer gjer­ne! er­klæ­rer bon­de Finn Aas­heim.

– Å er­stat­te fos­silt kull med tre­vir­ke er bra, og et ek­sem­pel på hva virk­som­he­ter kan gjø­re. Så må po­li­ti­ke­re og en­kelt­per­soner også hand­le til mil­jø­ets bes­te, sier tur­le­der Stei­nar J. Ol­sen.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Fra sine for­skjel­li­ge stå­ste­der de­ler de be­kym­rin­gen for klima og mil­jø. F.v. Ni­na Jen­sen (WWF), Lars Halt­brek­ken (nå SV, tid­li­ge­re Na­tur­vern­for­bun­det), Lars-jo­han Naust­voll (Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet), Stei­nar J. Ol­sen (Storm­berg) og Finn Aas­heim (Vest-ag­der Bon­de­lag).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.