Kniv­stuk­ket 23-åring ute av syke­hu­set

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB /EIVIND KRISTENSEN

Den 23 år gam­le kvin­nen som ble lagt inn på syke­hus med kri­tis­ke ska­der etter kniv­stik­kin­gen på Sør­lands­sen­te­ret, er ut­skre­vet.

Bi­stands­ad­vo­kat Ma­ria Ur­sin In­ge­brigt­sen be­kref­ter over­for Fædre­lands­ven­nen at 23-årin­gen har kom­met hjem til Kristiansand.

– Hun har kom­met hjem, og etter for­hol­de­ne går det bra med hen­ne. Hun vil i de nær­mes­te da­ge­ne bli av­hørt av po­li­ti­et, for­tel­ler In­ge­brigt­sen.

På­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le i Ag­der po­liti­dis­trikt sier til NTB at hun ble ut­skre­vet for et par da­ger si­den.

Po­li­ti­et vil ikke kom­men­te­re kvin­nens til­stand yt­ter­li­ge­re. Ul­le­vål syke­hus opp­lys­te 28. juli at 23-årin­gens til­stand var end­ret fra kri­tisk skadd til al­vor­lig, men sta­bil.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om kniv­stik­kin­gen på Sør­lands­sen­te­ret ved 17.30-ti­den ons­dag 26. juli. 17 år gam­le Ma­rie Sku­land, som var som­mer­vi­kar i Coop Obs-bu­tik­ken, døde av ett kniv­stikk som hun ble på­ført.

En 15 år gam­mel jen­te er sik­tet for å ha kniv­drept 17-årin­gen og for draps­for­søk på 23-årin­gen. Den sik­te­de har fle­re gan­ger vært i kon­takt med barne­vern, psy­kisk helse­vern og po­li­ti­et. Kort tid før kniv­stik­kin­gen røm­te hun fra en barne­verns­in­sti­tu­sjon.

Jen­ta er iføl­ge NRK over­ført til Bjørg­vin ung­doms­feng­sel i Ber­gen, etter å ha vært fri­vil­lig inn­lagt ved bar­ne- og ung­doms­psy­kia­tri­en ved Sør­lan­det Syke­hus.

15-årin­gen ble ons­dag va­re­tekts­fengs­let i to nye uker med brev- og be­søks­for­bud, opp­ly­ser på­tale­le­de­ren til NTB.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Kniv­stik­kin­gen skjed­de på Sør­lands­sen­te­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.