Bane Nor vant er­stat­nings­sak etter brann

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Bor­gar­ting lag­manns­rett slår fast at Bane Nor ikke er er­stat­nings­plik­ti­ge etter bran­nen på Hallingskeid i 2011.

Kran­ge­len om hvem som skul­le ta reg­nin­gen på nesten 150 mil­lio­ner kro­ner etter bran­nen har vart i fem år. Lag­manns­ret­ten kom tirs­dag fram til sam­me kon­klu­sjon som ting­ret­ten gjor­de for to år si­den, nem­lig at Bane Nor ikke er er­stat­nings­plik­ti­ge, opp­ly­ser Bane Nor.

Tors­dag 16. juni 2011 kjør­te et tog på vei fra Ber­gen til Oslo inn i et bren­nen­de snø­over­bygg på Hallingskeid og tok fyr. In­gen av de 257 pas­sa­sje­re­ne ble skadd, men hele tog­set­tet brant opp, og NSB fikk 150 mil­lio­ner kro­ner i er­stat­ning. I etter­kant send­te for­sik­rings­sel­ska­pet et re­gress­krav til Jern­bane­ver­ket, som nå er Bane Nor, for­di de men­te at sveise­ar­beid på over­byg­get kan ha ut­løst bran­nen. Det­te er tro­lig nor­ges­his­to­ri­ens størs­te re­gress­krav.

– Jeg er glad for at lag­manns­ret­ten opp­rett­hol­der ting­ret­tens dom. Nå skal vi lese hele dom­men i ro og mak, sier om­råde­di­rek­tør To­ny Dæm­ring i Bane Nor.

I dom­men vi­ses det til at det ikke er be­vist med sann­syn­lig­hets­over­vekt at sveise­ar­bei­de­ne som ble ut­ført sam­me dag som bran­nen, var brann­år­sa­ken. Dess­uten fan­tes det and­re al­ter­na­ti­ve brann­år­sa­ker som ikke kan ute­luk­kes.

NSB og for­sik­rings­sel­ska­pet har en må­neds frist på å anke dom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.