Man tar ikke lett på å sten­ge ned en gull­gru­ve som det­te.

Ju­bel­om­set­ning til tross: Nå sten­ger Lobby­ba­ren dø­re­ne for å ryd­de plass til nye kon­sep­ter på Ra­dis­son Blu Cale­do­ni­en.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KRIS­TIN OL­SEN kris­tin.ol­sen@fvn.no

– Det er en bar med mye his­to­rie. Vi sten­ger en in­sti­tu­sjon, sier ho­tell­di­rek­tør ved Cale­do­ni­en, Erik Ri­is Ja­cob­sen.

Lobby­ba­ren åp­net dø­re­ne året etter ka­ta­strofe­bran­nen i 1986, og er med sine 30 år på ba­ken by­ens elds­te bar.

– Vi had­de stam­gjes­ter fra Hauge­sund, som kom nesten hver helg et år. De kom kjø­ren­de på fre­dag og dro hjem igjen på lør­dag etter en natt på ho­tel­let, for­tel­ler bar­sjef Kenneth Thro­ne.

– EN GULL­GRU­VE

Han har job­bet ved lobby­ba­ren i åtte år, og sier ba­ren også har stam­gjes­ter fra Stav­an­ger og Eger­sund. De sis­te fem åre­ne har det vært kø ved inn­gan­gen hver lør­dag, og selv om noen kom­mer lang­veis­fra, er det ho­ved­sa­ke­lig by­ens be­folk­ning som gjes­ter ba- ren i hel­ge­ne.

– Man­ge vil nok sav­ne ba­ren. Jeg var skep­tisk til sten­gin­gen i be­gyn­nel­sen, men etter å ha sett hvor­dan det nye kon­sep­tet kom­mer til å bli, er jeg vel­dig op­ti­mis­tisk, sier han.

Da Thro­ne star­tet i mai 2009 var ba­ren in­ne i en dår­lig pe­rio­de, med en om­set­ning på un­der 150.000 kro­ner i må­ne­den.

– Vi had­de sto­re pla­ner om å kla­re å om­set­te for 100.000 i uka. Og vi had­de en drøm om at det igjen skul­le stop­pe en taxi med gjes­ter til lobby­ba­ren uten­for. Etter tre må­ne­der var det lang taxi­kø på ut­si­den, sier Thro­ne med et smil.

De sis­te syv åre­ne har ba­rens om­set­ning lig­get på mel­lom ti og tolv mil­lio­ner kro­ner i året.

– Man tar ikke lett på å sten­ge ned en gull­gru­ve som det­te, sier ho­tell­di­rek­tør Ja­cob­sen. Han har li­ke­vel tro­en på at om­byg­gin­gen vil tjene både gjes­te­ne og ho­tell­drif­ten til det bed­re.

Nes­te vår åp­nes en ny piano­bar på ho­tel­let der «På hjør­net» tid­li­ge­re lå, med sam­me kon­sept som Lobby­ba­ren har i dag.

KJENDISSPEKKET LOBBYBAR

Man­ge per­son­lig­he­ter har satt sin fot in­nen­for Lobby Bar, og Thro­ne har fle­re minne­rike his­to­ri­er å for­tel­le om når rin­gen om noen da­ger slut­tes.

– Det var fire gjes­ter i ba­ren en van­lig ons­dag. Plut­se­lig kom Ve­ro­ni­ca Mag­gio inn. Hun slo seg ned ved pia­no­et og spil­te tre-fire lå­ter. In­gen viss­te hvem hun var, sier Thro­ne og ler.

I 2009 gjes­tet Ma­ri­lyn Man­son ter­ras­sen un­der Quart­fes­ti­va­len. Fer­gie i «Black Ey­ed Peas» har også vært på vift både på ter­ras­sen og i ba­ren. Men det mor­soms­te øye­blik­ket var kan­skje da Ozzy Os­bour­ne var på be­søk:

– Jeg hen­tet ham på rom­met og fulg­te ham ut til bak­gata der han skul­le hen­tes i bil. Han var redd for at ho­tel­let skul­le stor­mes. Men det var in­gen i gata, sier Thro­ne.

– Stil­le og ro­lig, sup­ple­rer ho­tell­di­rek­tø­ren lat­ter­mildt.

AV­SLUT­TE MED STIL

Fram til åp­nin­gen i 2018 har ho­tel­let 75 væ­rel­ser i drift. Sam­ti­dig som Lobby Bar sten­ger, skal re­sep­sjo­nen mid­ler­ti­dig flyt­tes over til inn­gan­gen fra Vest­re Strand­gate.

– Vi kom­mer til å lage noe ut av den sis­te hel­ga. En li­ten gest til de som har vært der i tykt og tynt, sier Ja­cob­sen.

Hva av­slut­nin­gen har å by på, vi­tes ikke ennå. Lobby­ba­ren har sis­te åp­nings­dag lør­dag 19. au­gust.

FOTO: VE­GARD DAMSGAARD

– Det er sjel­den man fin­ner en lobbybar på et ho­tell som dri­ves som en selv­sten­dig bar, sier Ho­tell­di­rek­tør Erik Ri­is Ja­cob­sen om Lobby Bar.

FOTO: KRIS­TIN OL­SEN

Bar­sjef Kenneth Thro­ne (t.v.) og ho­tell­di­rek­tør Erik Ri­is Ja­cob­sen har klok­ker­tro på den nye ba­ren som skal er­stat­te Lobby Bar i mai 2018.

FOTO: AP

Ozzy Os­bour­ne for­ven­tet vil­le til­stan­der og stor­ming av ho­tel­let da han bod­de på Cale­do­ni­en. Det ble et fre­de­lig opp­hold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.