Syke­hjems­pa­si­ent døde tro­lig av ku­gal­skap

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEI­NAR VINDSLAND stei­nar.vindsland@fvn.no

En pa­si­ent som med stor sann­syn­lig­het had­de ku­gal­skap døde i Aren­dal i juni. Det­te av­dek­ket en opp­sikts­vek­ken­de man­gel i norsk helse­ve­sen.

Det går fram av et vars­lings­brev som sje­fen for nev­ro­lo­gisk av­de­ling ved Sør­lan­det syke­hus, Martin Weiss­haar, har sendt til Sta­tens helse­til­syn.

Han skri­ver i vars­lings­bre­vet at en pa­si­ent som med stor sann­syn­lig­het had­de den så­kal­te ku­gal­ska­pen for men­nes­ker, Creutz­feldts-ja­cobs Syk­dom (CJS), døde ved et syke­hjem i Aren­dal i juni i år.

VARSLET

Han vars­ler helse­til­sy­net om sa­ken for­di det vis­te seg at in­gen helse­fore­tak i hele Helse Sør-øst kun­ne fore­ta en biopsi, ta en prø­ve av hjer­nen, el­ler ob­duk­sjon. Det er den enes­te må­ten å kon­sta­te­re med ab­so­lutt sik­ker­het at det fak­tisk var CJS.

År­sa­ken til at ver­ken Sør­lan­det syke­hus, Uni­ver­si­tets­syke­hu­set i Stav­an­ger el­ler Oslo Uni­ver­si­tets­syke­hus kun­ne gjø­re job­ben, var det in­gen av dem har det ut­sty­ret som kre­ves for å opp­fyl­le de spe­si­el­le smitte­vern­pro­se­dy­re­ne som kre­ves når det gjel­der den­ne dø­de­li­ge syk­dom­men.

IN­GEN LABORATORIER

– Vi har hatt sa­ken oppe i in­ter­re­gio­nalt fag­di­rek­tør­møte, det vil si fag­di­rek­tø­re­ne i de fire helse­re­gio­ne­ne. In­gen av dem kjen­te til laboratorier som kan ut­fø­re biopsi­en, men vi valg­te å gjen­nom­føre en grun­dig sjekk for å se om noen per i dag kan gjø­re det. Der­som ikke vi fin­ner noen ste­der, må vi vur­de­re å etab­le­re et til­bud et sted i Nor­ge, sier fag­di­rek­tør Geir Bøh­ler i Helse Sør-øst.

– Det er jo svært opp­sikts­vek­ken­de at vi ikke kan gjø­re biopsi el­ler ob­duk­sjon av CJS i Nor­ge. Jeg tok det opp med fag­di­rek­tø­re­ne, og de bare him­let med øyne­ne da jeg for­tal­te om det­te, sier fag­di­rek­tør Per Eng­s­trand ved Sør­lan­det syke­hus.

UKJENT

Overlege Hans Bly­stad ved Folke­helse­in­sti­tut­tet opp­ly­ser at det år­lig mel­des mel­lom 20 og 30 til­fel­ler av pa­si­en­ter med mis­tenkt CJS i Nor­ge, og at i fire-fem av til­fel­le­ne kon­sta­te­res det svært stor sann­syn­lig­het for at det var den­ne syk­dom­men. Det er kli­nis­ke sym­pto­mer, samt EEG og MR som gir en sann­syn­lig­het på rundt 90 pro­sent for at det er CJS.

– Var du klar over at det per i dag ikke fins noen ste­der i Nor­ge som kan ut­fø­re biopsi el­ler ob­duk­sjon?

– Nei, det var ukjent for meg, sier Bly­stad.

Han sier det er vik­tig å kun­ne fore­ta biopsi el­ler ob­duk­sjon. Først og fremst for å være helt sik­re på at det ikke er den så­kal­te «va­ri­ant CJS». Den er en av fire ut­ga­ver av den dø­de­li­ge syk­dom­men. På ver­dens­ba­sis er det re­gist­rert knapt 300 til­fel­ler, og ald­ri i Nor­ge. Bly­stad me­ner ri­si­ko­en for at den skal re­gist­re­res i Nor­ge er for­svin­nen­de li­ten.

SJEL­DEN

Fun­ge­ren­de av­de­lings­le­der ved nev­ro­lo­gisk av­de­ling Sør­lan­det syke­hus, Mag­ne Bø, sier CJS fore­kom­mer så sjel­den som på én av halv­an­nen mil­lion men­nes­ker. Syk­dom­men kan ikke be­hand­les og pa­si­en­ten dør in­nen ett til to år etter at de førs­te sym­pto­me­ne mel­der seg. Gjen­nom­snitt­al­der for de som ram­mes er 65 år.

– Sym­pto­me­ne er en rask ut­vik­ling av de­mens, mus­kel­ryk­nin­ger og til­ta­ken­de ustø­het, sier Bø. Han sier det ikke er slått fast hvor­dan syk­dom­men spres.

Grun­nen til at de ram­me­de in­di­vi­der ikke in­fi­se­rer fris­ke ved di­rek­te kon­takt er at smit­ten i fin­nes i hele krop­pen men er inn­kaps­let i sen­tral­nerve­sys­te­met og hjer­nen. Der­for er ri­si­ko­en ved å ut­set­te seg for in­fi­sert vev eks­tremt høy, og retts­me­di­si­ne­re har tid­li­ge­re nek­tet å ob­du­se­re når det har vært mis­tan­ke om CJS.

FOTO: TORE-ANDRÉ BAARDSEN

Fag­di­rek­tør Per Eng­s­trand ved Sør­lan­det syke­hus me­ner det er opp­sikts­vek­ken­de at man ikke kan få tatt biopsi el­ler ob­du­se­re pa­si­en­ter som kan ha Creutz­feldt- Ja­kobs syk­dom.

Overlege Hans Bly­stad i Folke­helse­in­sti­tut­tet.

Fag­di­rek­tør i Helse Sør-øst, Geir Bøh­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.