An­mel­der Ag­der­po­li­ti­et etter nazi­marsj

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Or­ga­ni­sa­sjo­nen Nye SOS Ra­sis­me har an­meldt po­li­ti­et for hånd­te­rin­gen av nazi­mar­sjen i Kristiansand.

– Vi me­ner det er åpen­bart at po­li­ti­et i Ag­der hand­let kri­tikk­ver­dig da de til­rette­la for den­ne ulov­li­ge nazi­mar­sjen og vi for­ven­ter at av­gjø­rel­sen får kon­se­kven­ser, he­ter det i an­mel­del­sen fra Nye SOS Ra­sis­me i Stav­an­ger.

An­mel­del­sen er sendt Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker, med ord­fø­rer og vara­ord­fø­rer i Kristiansand på kopi.

KRI­TIS­KE TIL PO­LI­TI­ET

– Bak­grun­nen er hånd­te­rin­gen av den ikke vars­le­de nazi­de­mon­stra­sjo­nen lør­dag 29. juli, i Mar­kens­gate i Kristiansand, skri­ver Ni­na Narve­stad og Kjæ­ran Dah­le i Nye SOS Ra­sis­me i Stav­an­ger i en e-post.

Nazi­mar­sjen i Kris­tian­sands ga­ter fikk na­sjo­nal opp­merk­som­het.

Po­li­ti­et i Kristiansand lot mar­sjen gå sin gang, noe man­ge har stilt seg kri­tis­ke til.

Po­li­ti­et på sin side har i etter­tid tatt selv­kri­tikk for de­ler av hånd­te­rin­gen, og Ar­ne Sund­voll, fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter, sa på et de­batt­møte etter mar­sjen at de ble tatt på sen­ga.

Sund­voll er en av to en­kelt­tje­neste­menn som er nevnt spe­si­elt i an­mel­del­sen. Den and­re er stabs­sjef Bård Au­stad.

EGEN FACE­BO­OK-GRUP­PE

– Ar­ne Sund­voll har gått ut i media som be­slut­nings­ta­ker for den ulov­li­ge nazi­mar­sjen og Bård Au­stad har for­svart av­gjø­rel­sen i media. Be­slut­nings­ta­ker­ne bør ram­mes av den­ne an­mel­del­sen, he­ter det i e-pos­ten fra Nye SOS Ra­sis­me.

De to tje­neste­men­ne­ne har også fått spe­si­ell opp­merk­som­het gjen­nom en Face­bo­ok­side som har fått tit­te­len «Vi som kre­ver vise­po­liti­mes­te­ren i Kristiansand sin av­gang».

Ag­der po­liti­dis­trikt an­mel­des for tre for­hold:

At det nors­ke de­len av den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen fikk til­la­tel­se til å vise seg manns­ster­ke med sitt bud­skap, og der­med økt sine re­krut­te­rings­mu­lig­he­ter.

At or­ga­ni­sa­sjo­nen har fått økt selv­til­lit og en ster­ke­re le­gi­ti­mi­tet av sitt bud­skap.

At Kristiansand ble om­gjort til ns-sone som na­zis­te­ne, og en di­rek­te trus­sel for alle me­nings­mot­stan­de­re og alle som ut­pe­kes som na­zis­mens fiende­bil­der.

FOTO: JARLE MARTINSEN

Po­li­ti­et var til­ste­de, men grep ikke inn da en grup­pe ny­na­zis­ter mar­sjer­te i Mar­kens lør­dag 29. juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.