Sluk­ket brann i pro­pan­flas­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Brann­ve­se­net fikk raskt kon­troll på bran­nen i en pro­pan­flas­ke på Små­slet­te­ne i Tveit.

110-sen­tra­len meld­te om bran­nen klok­ka 10.20 ons­dag for­mid­dag.

Mel­din­gen gikk ut på at det brant i en pro­pan­flas­ke ved en be­drift på Små­slet­te­ne.

Klok­ka 10.37 mel­der brann­ve­se­net at de har kon­troll på ste­det.

– Bran­nen star­tet i til­knyt­ning til en pro­pan­flas­ke. De an­sat­te på be­drif­ten eva­ku­er­te og av­ven­tet si­tua­sjo­nen til brann­ve­se­net kom, sier brann­sjef Jan Røilid i Kris­tian­sand­re­gio­nen brann og red­ning.

Røyk­dyk­ke­re ble sendt inn i byg­get og fikk stengt ven­ti­len på pro­pan­flas­ken.

Det på­går ut­luf­ting på ste­det, og brann­ve­se­net job­ber med å ta kon­troll på flas­ke­ne.

– Hva er fa­re­ne med en slik brann?

– Hvis bran­nen sluk­kes, kan det lek­ke gass ut i lo­ka­let som kan an­ten­ne. I til­legg kan flas­ker som bli opp­var­met eks­plo­de­re, sier Røilid.

År­sa­ken til bran­nen i pro­pan­flas­ka er fore­lø­pig ukjent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.