FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Creutz­feldts-ja­kobs Syk­dom

● Klas­sisk CJS opp­står på tre for­skjel­li­ge må­ter:

● Spo­ra­disk, vi vet ikke hvor­for det­te skjer, og det­te er den van­ligs­te for­men for CJS.

● Ar­ve­lig, cir­ka 5-10% av pa­si­en­ter med CJS har et fa­mi­lie­med­lem med CJS el­ler en gen­etisk mu­ta­sjon som kan as­so­si­e­res med CJS.

● Smit­te/kon­ta­mi­ne­ring, noen kan få CJS fra men­neske­vev etter en medi­sinsk pro­se­dy­re som for ek­sem­pel hud el­ler horn­hin­ne trans­plan­ta­sjon.

● Den nye ty­pen Creutz­feldt-ja­cob syk­dom, va­ri­ant CJS smit­ter ved: å spi­se kjøtt fra et dyr med ku­gal­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.