– Tu­rist­sjef er ikke en løs­ning

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT er­lend.iversen.skarsholt@fvn.no

Dag­lig leder i Usus, Hei­di Sør­vig, me­ner tu­rist­guide­nes etter­spør­sel etter en tu­rist­sjef i kom­mu­nen er et gufs fra for­ti­da, og ikke en løs­ning på å få hel­års­tu­ris­me til Sør­lan­det.

– Jeg opp­le­ver at det­te er et gufs fra for­ti­da. 60 år med tu­rist­sjef har ikke vært ens­be­ty­den­de med re­sul­tat. I så fall vil­le vi vært i mål med hel­års­tu­ris­me, sier Hei­di Sør­vig, leder for Usus som er en klyn­ge av 140 tu­risme­re­la­te­re be­drif­ter på Sør­lan­det.

Tu­rist­guide­ne i Kristiansand og Om­land Guide­for­ening yt­ret i for­ri­ge uke et øns­ke om en egen tu­rist­sjef i Kristiansand kom­mu­ne, med et øns­ke om hel­års­tu­ris­me samt lov­be­skyt­tel­se av yr­kes­pro­fe­sjo­nen de­res.

Sør­vig sy­nes det er vik­tig å på­pe­ke at guide­ne gjør en utro­lig bra jobb med å brin­ge pro­ble­ma- tik­ken fram i ly­set.

– Det er vel­dig bra at de er opp­tatt av å sik­re kva­li­tet og ny re­krut­te­ring. Men da må man hel­ler adres­se­re det man øns­ker å ha fo­kus på mer enn å se til­ba­ke på en or­ga­ni­sa­sjons­struk­tur som sånn sett var gårs­da­gens struk­tur, me­ner Sør­vig, som sier at Kristiansand har vært en na­sjo­nal pi­lot når det kom­mer til om­or­ga­ni­se­ring av hvor­dan det nå job­bes mot tu­rist­mar­ke­det.

– Her har det vært enig­het mel- lom næ­rin­gen og kom­mu­nen, og i dag har Usus, tid­li­ge­re Vi­sit Sør­lan­det, an­svar for po­si­sjo­ne­ring og mar­keds­fø­ring av Kristiansand som reise­mål. Of­fent­lig vert­skaps­rol­le ut­fø­res av Kristiansand kom­mu­ne på en ut­mer­ket måte, sier hun.

– Når guide­ne etter­spør en lov­be­skyt­tel­se av yr­kes­pro­fe­sjo­nen slik de har i Oslo kom­mu­ne, hvem sin jobb er det da å ta tak i det?

– Det må jeg sjek­ke litt opp i. Men det vil jo være et sam­ar­beid mel­lom oss og kom­mu­nen å se på hvor­dan vi kan få til en kva­li­tets­sik­ring i for­hold til den guide­tje­nes­ten som til­bys i kom­mu­nen. Men det trengs ikke en tu­rist­sjef for å gjø­re det, po­eng­te­rer Sør­vig.

Leder i Kristiansand og Om­land Guide­for­ening, Ni­els Henrik Jen­sen, øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken yt­ter­li­ge­re.

ARKIVFOTO: TRULS-EI­NAR JOHN­SEN

Dag­lig leder i Usus, tid­li­ge­re Vi­sit Sør­lan­det, Hei­di Sør­vig me­ner at tu­rist­sjef er en rol­le fra gårs­da­gens struk­tur. Hun sier det ikke len­ger er be­hov for den slik or­ga­ni­se­rin­gen er i Kristiansand kom­mu­ne i dag.

FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 4. AU­GUST 2017

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.