Ul­ven var kjent saue­dre­per

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Dna-ana­ly­ser be­kref­ter at ul­ven som ble felt av et jakt­lag i Øst­re To­ten man­dag, var den så­kal­te Hur­dals­ul­ven, som ale­ne har tatt nær­me­re 300 sau­er.

– Re­sul­ta­te­ne fra vevs­prø­ve­ne ga match med tid­li­ge­re eks­kre­ment­prø­ver som ble sam­let inn i kom­mu­ne­ne Gran og Hur­dal 31. mai og 13. juni. Vi kan der­for be­kref­te at det­te er den så­kal­te Hur­dals­ul­ven som har drept og skadd man­ge sau­er tid­li­ge­re i som­mer, sier leder Jo­nas Kind­berg i Rov­data.

Ul­ven var en re­la­tivt ung tis­pe. Det er an­tatt at den har vært på vand­ring fra Sve­ri­ge på le­ting etter nytt re­vir og part­ner.

Fyl­kes­man­nen i Opp­land skrev man­dag i en presse­mel­ding at fel­lings­til­la­tel­sen for ulv for­len­ges på bak­grunn av skade­om­fan­get i sa­ken, og for­di det var mis­tan­ke om at det var en ulv til i om­rå­det.

Selv om det er be­kref­tet at ulve­tis­pa var ale­ne om saue­dra­pe­ne, opp­ly­ser tals­mann Christian Hill­mann at fel­lings­til­la­tel­sen fort­satt gjel­der.

– Men det blir ikke jak­tet der nå, for­di det er in­gen in­di­ka­sjon på at det er fle­re ul­ver i om­rå­det, sier Hill­mann til NTB.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.