Re­gu­le­rings­til­tak un­der sta­dig ut­vik­ling

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Se­nior­råd­gi­ver, An­ne Ma­rie Abot­nes, i Fis­keri­di­rek­to­ra­tet skri­ver i en e-post til Fædre­lands­ven­nen at de har et eva­lu­e­rings­møte med ak­tø­rer fra næ­rin­gen, forsk­ning og for­valt­ning, hvor de job­ber med å ut­ar­bei­de for­slag som vil bi­dra til et bære­kraf­tig fiske.

Hun for­tel­ler at de er po­si­ti­ve til for­valt­nings­til­tak som har gode re­krut­te­rings­ef­fek­ter. Det å set­te mak­si­mal­mål for å ta hen­syn til ar­te­nes uli­ke livs­his­to­ri­er og kjønns­for­skjel­ler me­ner de kan være hen­sikts­mes­sig.

– Imid­ler­tid sy­nes ikke de tek­nis­ke og prak­tis­ke si­de­ne ved et mak­si­mal­mål å være til­strek­ke- lig vur­dert. Fis­keri­di­rek­to­ra­tet vil gjø­re en nær­me­re vur­de­ring av mak­si­mal­mål i sam­ar­beid med Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet, før det even­tu­elt inn­fø­res i 2018, skri­ver Abot­nes.

Fisket etter leppe­fisk har kom­met godt i gang. Per 8. au­gust er det i Fis­keri­di­rek­to­ra­tets lan­dings-og slutt­sed­del­re­gis­ter re­gist­rert i over­kant av fem mil­lio­ner leppe­fisk.

– Vi føl­ger ut­vik­lin­gen i fisket tett, og har jevn­lig kon­takt med Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet. Re­gu­le­rings­til­ta­ke­ne i fisket etter leppe­fisk har blitt ut­vik­let etter hvert som fle­re fiske­re har kom­met til og ut­ta­ket har økt, av­slut­ter hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.