Fikk årets størs­te laks på Sør­lan­det

Man­dag kun­ne Vet­le Kjær­stad (22) dra opp det som til nå i år er blitt re­gist­rert som den størs­te lak­sen på Sør­lan­det, og den størs­te i Man­dals­elva på nær­me­re ti år. 16,2 kilo er fa­si­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT er­lend.iversen.skarsholt@fvn.no

– Det er noe av det vil­les­te jeg har opp­levd i en lakse­elv, for­tel­ler Vet­le Kjær­stad om fiske­opp­le­vel­sen i Man­dals­elva man­dag kveld.

– Lak­sen er den størs­te som er fisket opp i Man­dals­elva på ti år, om ikke len­ger, for­tel­ler Kjær­stad.

Iføl­ge Sca­na­tu­ra er det ikke re­gist­rert at det er tatt noen laks stør­re enn den­ne i Man­dals­elva si­den re­gist­re­rin­gen be­gyn­te i 2008.

Det er også den størs­te som er tatt på Sør­lan­det så langt i år, uan­sett elv.

Vet­le Kjær­stad var ute med sin far, Trond Kjær­stad, man­dag kveld for å fiske etter laks, som de har gjort så man­ge gan­ger før. Men den­ne kvel­den ble noe helt uten­om det van­li­ge.

– Det star­tet med at min far fikk en på 10,6 kilo, som var per­son­lig re­kord for han. Vi fort­sat­te å fiske ut­over kvel­den. Jeg fikk en mind­re på tre kilo og han fikk en til på 4,7, for­tel­ler den unge stor­fis­ke­ren fra Helle­myr.

– Så var vi i ferd med å pak­ke sam­men og dra hjem. Så sa jeg til meg selv at det­te var nest sis­te kas­tet. Da smalt den på. – Hvor­dan var den fø­lel­sen? – Den fø­lel­sen du får når du kjen­ner fisken tar flu­en er helt spe­si­ell. Nær­mest ube­skri­ve­lig. Etter et par se­kun­der kjen­te jeg det var skik­ke­lig tyng­de i fisken, sier Kjær­stad.

Det ble brukt 15 mi­nut­ter fra den 16,2 kilo sto­re rug­gen beit på flua til den ble halt i land. Fisken slapp Kjær­stad ut igjen for­di den had­de stått en stund i elva, og ikke had­de vært god som mat­fisk.

– Den fisken har stør­re verdi i elva enn på mat­bor­det, po­eng­te­rer den iv­ri­ge fiske­ren, og fort­set­ter:

– Selv­føl­ge­lig er det moro å få så fin og stor fisk. Men jeg er ikke så vel­dig opp­tatt av at det nå er den størs­te her nede. Det er mye gøy­ere å hele ti­den kon­kur­re­re med seg selv.

Se­kre­tær i Man­dals­elva Elve­ei­gar­lag, Karl Gjermund Dam­li, tror det­te kan være lak­sen som blir den størs­te tatt på Sør­lan­det den­ne se­son­gen.

– Jeg tror nesten den kom­mer til å stå, selv om det helt sik­kert er stør­re fisk i elva. Laks på den stør­rel­sen er vans­ke­lig å få på, og i land. Folk som har fått de størs­te her har gjer­ne pei­ling på det de dri­ver med.

– Er det pre­sti­sje å ha tatt den størs­te?

– Ja, det er kan­skje det. Jeg ten­ker det er mer moro på det per­son­li­ge plan. Men det er nok litt moro å være øverst på lis­ta også, me­ner Dam­li.

Så langt har fisket vært utro­lig bra i elva, og det er så langt tatt sju tonn fisk, noe det ble tatt i hele fjor­års­se­son­gen til sam­men.

– Hvis det fort­set­ter sånn som nå så tror jeg det vil bli tatt ut rundt ti tonn til slutt, sier Dam­li.

FOTO: TROND KJÆR­STAD

Vet­le Kjær­stad bruk­te 15 mi­nut­ter på å dra lak­sen i land, før han slapp den ut i elva igjen. – Den fisken har stør­re verdi i elva enn på mat­bor­det, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.