– Op­ti­mis­ter på sikt

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RUNE ØIDNE REINERTSEN

Dag Frigs­tad bare ris­ter på ho­det og ler når Fædre­lands­ven­nen prø­ver å få ham til å si noe smart om olje­pri­sen på kort sikt. Men han vi­ser til den grunn­leg­gen­de opp­fat­nin­gen han og Ha­rald Frigs­tad de­ler.

– På et tids­punkt, an­ta­ge­lig rundt 2020, får vi en ny olje­pris­boom for­di til­buds­si­den vil kom­me til å lide un­der man­ge­len på ny­in­ves- te­rin­ger gjen­nom fle­re år. Det er jo nett­opp det vi ser i dis­se da­ger. Hva den boom­en en­der ut i, tør jeg ikke an­slå. Men vi er op­ti­mis­ter på sikt. Det er der­for vi set­ter inn be­ty­de­li­ge res­sur­ser på å ut­vik­le en ny ge­ne­ra­sjon høy­ef­fek­ti­ve rig­ger. Virk­som­he­ten vi har dre­vet i man­ge år, ikke minst i Asia, har gitt oss både fag­lig og fi­nan­si­elt grunn­lag for å kun­ne sat­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.