Gry­en­de op­ti­mis­me

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RUNE ØIDNE REINERTSEN

Båt­ser­vice-kon­ser­net har lagt nok et tungt år bak seg. Men nå ser sje­fen små tegn til bed­ring.

– Vi har jo fått vår del av ned­tu­ren i off­shore­næ­rin­gen. Nå ser det rik­tig­nok litt bed­re ut der, men mer i mar­ke­der som Iran og Irak enn i Nor­ge, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bjørn W. Fjell­hau­gen i Båt­ser­vice Hol­ding AS i Man­dal.

Det mang­fol­di­ge Båt­ser­vice­kon­ser­net er gjen­nom nok et ut­ford­ren­de år. Be­man­nin­gen har lig­get på drøyt 90 per­soner i leng­re tid nå, ned med nesten tre fire­de­ler fra topp­året 2008.

– Det er lys­punk­ter. Skogs­øy Båt AS, som vi ei­er 70 pro­sent av, har full ordre­bok ut 2019, for­tel­ler Fjell­hau­gen om sel­ska­pet som har spe­sia­li­sert seg på fiske- og opp­drettser­vice­far­tøy­er.

And­re kon­sern­sel­ska­per i inn­og ut­land dri­ver med va­rier­te in­du­s­tri­opp­drag, luft­farts­tek­no­lo­gi og ut­leie av tek­nisk per­so­nell. Men vik­tigst er fort­satt det ma­ri­ti­me – offshore olje og gass med­reg­net.

Et ømt punkt er Båt­ser­vice Man­dal AS, verf­tet som len­ge var selve driv­kraf­ten i kon­ser­net. Sto­re Iran-opp­drag har lig­get i kjøle­bok­sen len­ge nå. Rik­tig­nok bok­før­te Båt­ser­vice Man­dal nesten 200 mil­lio­ner kro­ner i om­set­ning i 2016, men byg­gin­gen av de to bun­ker-/sup­ply­far­tøy­ene som lig­ger bak tal­let, fore­gikk i Tyr­kia for en kun­de i Irak. Så trøs­ten var ma­ger for Man­dals er­far­ne hur­tig­båt­byg­ger­mil­jø.

I mot­set­ning til fag­lig be­slek­te­de Umoe Man­dal, for ek­sem­pel, har ikke Båt­ser­vice-kon­ser­net noen stor, sterk ei­er i ryg­gen.

– Skul­le du gjer­ne hatt det, Fjell­hau­gen?

– Det had­de vært fint. Men det har vi ikke, så vi må leve på en an­nen måte, fast­slår han som selv er blant de størs­te av Båt­ser­vice Hol­ding AS’ man­ge ak­sjo­næ­rer. De al­ler fles­te sy­nes å ha også an­nen, di­rek­te til­knyt­ning til be­drif­ten.

Styre­le­der er for øv­rig Tho­mas Gran­feldt junior, til dag­lig as­sis­te­ren­de havne­di­rek­tør i Kristiansand.

FRA REGN­SKA­PET

ARKIVFOTO: JARLE MARTINSEN

Bjørn W. Fjell­hau­gen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og kon­sern­sjef hos Båt­ser­vice, skul­le gjer­ne hatt en stor og sterk ei­er i ryg­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.