Ny kort­re­kord i juli

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Det ble ut­ført 159,9 mil­lio­ner kort­kjøp i juli. Det er en ny re­kord, iføl­ge tall fra Nets og Ban­kaxept.

– Øk­nin­gen kan en­kelt for­kla­res med at sta­dig fle­re kut­ter ut kon­tan­ter, sier presse­sjef i Nets Stein-ar­ne Tjo­re til Nett­avi­sen.

Tra­di­sjo­nelt sett er juli en av de må­ne­de­ne med høy­est gjen­nom­snitts­be­løp per kort­kjøp med Ban­kaxept. Sånn er det også i år, men gjen­nom­snitts­be­lø­pet er re­du­sert med 4 kro­ner sam­men­lig­net med juli 2016.

Tross ny re­kord i juli, er de­sem­be r må­ne­den da be­ta­lings­ter­mi­na­le­ne blir var­mest. I de­sem­ber 2016 ble be­ta­lings­kor­te­ne dratt 167,7 mil­lio­ner gan­ger, og om­set­nin­gen var på 61,9 mil­li­ar­der kro­ner. I juni var kort­bru­ken også høy­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.