Is­rael – mer og mer lik and­re Midt­østen-sta­ter?

Faedrelandsvennen - - MENING - GERD VON DER LIPPE

Is­rael pre­sen­te­rer seg selv som den enes­te de­mo­kra­tis­ke sta­ten i Midt­østen.

Gjel­der det­te for alle inn­byg­ger­ne i lan­det? Hva vet vi egent­lig om pa­le­sti­ner­ne i Is­rael og i Øst-je­ru­sa­lem? Får vi ikke våre nyheter her i ves­ten først og fremst fra den is­ra­els­ke ver­sjo­nen? Ret­ten til å for­tel­le er tro­lig ikke hos pa­le­sti­ner­ne, slik den pa­le­stins­ke–ame­ri­kans­ke pro­fes­so­ren i lit­te­ra­tur, Ed­ward Said, pre­sen­ter­te det­te i sin ar­tik­kel `Per­mis­sion to Nar­rate` - Til­la­tel­se til å for­tel­le - i 1984. Det var to år etter at Is­rael had­de gitt grønt lys til å dre­pe pa­le­stins­ke flykt­nin­ger i Sa­bra og Sha­ti­lia i Li­ba­non.

Inn­byg­ger­ne i USA lik­te ikke for­tel­lin­gen om det kri­gers­ke Is­rael. De vil­le hel­ler ha ver­sjo­nen om Is­rael som of­fer og en gjen­for­tel­ling av de for­fer­de­li­ge his­to­rie­ne om ho­lo­caust. For den ver­sjo­nen vil­le de ikke høre om un­der den and­re ver­dens­krig.

Is­rael har delt opp de ok­ku­per­te om­rå­de­ne med fire uli­ke is­ra­els­ke lo­ver i ste­det for én lov for alle som er ok­ku­pert og én lov for pa­le­sti­ner­ne i Is­rael. De sist­nevn­te er un­der en si­vil lov. De bor stort sett i sine egne om­rå­der og kan iføl­ge `The Sta­te Pro­per­ty Law` fra 1951 ikke eie land, men de har stemme­rett. Land-lo­ven kan end­res i par­la­men­tet, Knes­set, men sta­ten for­byr et po­li­tisk par­ti å for­and­re på den­ne el­ler mot­ar­bei­de må­let om en jø­disk stat.

En jø­disk stat er ikke en de­mo­kra­tisk stat for pa­le­sti­ner­ne som bor der. De som bor i Is­rael, lever un­der be­trak­te­lig bed­re for­hold enn sine brød­re og søst­re på de ok­ku­per­te om­rå­de­ne, selv om de ikke kan vel­ge alle yr­ker el­ler får mind­re mid­ler til of­fent­li­ge tje­nes­ter enn den is­ra­els­ke be­folk­nin­gen.

Pa­le­sti­ner­ne i Øst-je­ru­sa­lem har også dår­li­ge­re of­fent­li­ge tje­nes­ter enn jø­de­ne. Pa­le­stins­ke for­ret­nings­folk og and­re som er borte fra byen en stund, kan mis­te både ret­ten til å bo i byen sin som de­res for­fed­re og for­mød­re har gjort i år­ti­er og kan­skje i man­ge hund­re år. Sta­dig nye land­lo­ver inn­skren­ker pa­le­sti­ner­nes bo-ret­tig­he­ter.

Of­fi­si­elt øns­ker den is­ra­els­ke stats­mak­ten en to­stats­løs­ning, sam­ti­dig som de kon­ti­nu­er­lig gir grønt lys til nye bo­set­te­re på ok­ku­pert, pa­le­stinsk land. En en-stats­løs­ning be­trak­tes som en ek­sis­ten­si­ell trus­sel mot Is­rael, for­di da kan det ikke bli en jø­disk stat. Pa­le­sti­ner­ne vil så langt være i fler­tall. At ho­ved­for­sam­lin­gen i FN ved­tok en `Jø­disk stat` og en `Ara­ber-stat` i 1947 (re­so­lu­sjon 181 U(II)) er ikke len­ger et dis­ku­sjons­tema, det er stort sett bare mis­lyk­ke­de freds­for­hand­lin­ger, der skyl­den of­test leg­ges på pa­le­sti­ner­ne. Sjel­dent Is­ra­els uvil­je til å god­ta en pa­le­stinsk stat.

Det kan godt være presse­fri­het i Is­rael, selv om det ikke er de­mo­kra­ti for pa­le­sti­ner­ne i lan­det og ves­ten sjel­den hø­rer den pa­le­stins­ke stem­men. Vi er vant til sen­su­rer­te nyheter fra de mus­lims­ke lan­de­ne i Midt­østen. I en slik sam­men­heng frem­stil­les Is­rael som et fyr­tårn i den­ne de­len av ver­den. Hva skjer nå?

Ne­tanyahu vil sten­ge Al Ja­ze­era, det enes­te ny­hets­by­rå­et som ga in­for­ma­sjon om den ara­bis­ke vår­en og som kri­ti­se­rer alle sta­ter - unn­tatt Qa­tar. Det­te er et ledd i en fore­lø­pig krig uten vå­pen, der Qa­tar skal kne­le for po­li­tik­ken til Sau­diAra­bia. Ka­na­len er nå lagt ned i Saudi, Bah­rain, Egypt, Jor­dan og De For­en­te Ara­bis­ke Emi­ra­ter. Det er litt av en gjeng Is­rael vil slut­te seg til her.

Al Ja­ze­eras jour­na­lis­ter er kjent for å være pro­fe­sjo­nel­le og ured­de, mens Ne­tanyahu på­står at ka­na­len ini­ti­erer vold mot Is­rael. Al Ja­ze­era har si­den star­ten i 1996 også dek­ket Is­ra­els bru­ta­li­tet oven­for pa­le­sti­ner­ne i de ok­ku­per­te om­rå­de­ne, in­klu­dert bom­bin­gen av Gaza i 2008-2009, 2012 og 2014.

Ut­vik­lin­gen vi har vært vit­ne til i Is­rael lo­ver dess­ver­re ikke godt. Av­slut­nings­vis vil jeg gjen­gi Af­ten­pos­tens re­dak­tør, Ha­rald Stang­hel­les tvit­ter: «Is­rael tar dess­ver­re skritt i ret­ning av å bli en `nor­mal` stat i Midt­østen.»

❞ Det er litt av en gjeng Is­rael vil slut­te seg til her.

FOTO: NTB SCANPIX

Bil­det er fra Al Ja­ze­eras kon­tor i Je­ru­sa­lem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.