Mo­der­ni­se­ring av po­li­ti­et

Faedrelandsvennen - - MENING - SALLY VENNESLAND, gruppe­le­der Vest-ag­der Høy­re

Et sam­let Stor­ting med unn­tak av Sp står bak ved­tak om mo­der­ni­se­ring av po­li­ti­et.

●● Etter 22. juli ble det helt klart at vårt po­li­ti ikke var rig­get for å møte stør­re krise­si­tua­sjo­ner. Gjørv-rap­por­ten var krys­tall­klar på det­te punk­tet og våre stor­tings­po­li­ti­ke­re be­stil­te et po­li­ti i mo­der­ni­sert ut­ga­ve.

Vi be­gyn­ner å se kon­tu­re­ne av det­te ar­bei­det nå. Fra 2016 til 2017 har Ag­der fått 67 nye po­liti­stil­lin­ger og økt bud­sjet­tet med 83 mil­lio­ner til 590 mil­lio­ner. For lan­det to­talt har vi i den­ne stor­tings­pe- rio­den fått 1300 nye stil­lin­ger. Po­li­ti­ets bud­sjet­ter har økt med 2,5 mil­li­ar­der.

Høy­re har et mål om to­talt 1500 nye stil­lin­ger hvis vi vin­ner val­get i sep­tem­ber.

Vi skal gjen­nom­føre et ut­styr­løft av di­men­sjo­ner. Bil­par­ken må byt­tes ut. Det skal kjø­pes 3 nye po­liti­bi­ler hver uke gjen­nom hele 4-års­pe­rio­den. Vi skal styr­ke kunn­skap og inn­sats mot data­kri­mi­na­li­tet og in­ter­na­sjo­nal ter­ro­ris­me. Vi skal sør­ge for na­sjo­nal he­li­kop­ter­be­red­skap og ha ope­ra­sjons­sen­tra­ler som er rig­get for å tak­le sto­re krise­si­tua­sjo­ner.

Nå er det gjen­nom­ført krav til re­spons­tid. Det in­ne­bæ­rer at po­li­ti­et har fått et de­fi­nert krav om hvor lang tid det skal gå før du og jeg får den hjel­pen vi skal ha. Det vik­tigs­te er ikke å ha et lens­manns­kon­tor i nær­he­ten. Men det som er vik­tig, er å ha et po­li­ti som kom­mer når vi tren­ger det. Det er det po­litire­for­men hand­ler om. Alt for man­ge lens­manns­kon­tor har vært be­man­net med be­gren­set åp­nings­tid. Et stengt kon­tor gir falsk trygg­het. Sam­ling av kom­pe­tan­se og res­sur­ser gir best ut­nyt­tel­se og gode tje­nes­ter.

Vårt mål er re­ell trygg­het og sik­ker­het for våre inn­byg­ge­re. I den sam­men­hen­gen tas det noen vik­ti­ge grep for å styr­ke sik­ker­hets­net­tet.

Mo­der­ni­se­ring av po­li­ti­et er ett av dis­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.