Aps pen­sjons­løf­te

Faedrelandsvennen - - MENING - PER FREY

Ka­ri Hen­rik­sen sier hun ikke grei­er å få øye på min på­stand om løgn i hen­nes og Jo­nas Gahr Stø­res inn­legg i avi­sen.

●● At hun ikke for­står er jo trist, men med te­skje hjel­per det kan­skje; «Når en per­son ikke for­tel­ler hele sann­he­ten, men bare det po­si­ti­ve og ute­la­ter det ne­ga­ti­ve, er det i mine øyne en løgn­ak­tig frem­stil­ling».

Jeg rea­ge­rer på Hen­rik­sens regne­styk­ke. Det er sik­kert rik­tig, men hun bur­de være mer pre­sis. Hun skri­ver at en pen­sjo­nist med 300.000 i inn­tekt vil­le fått om lag 7.400 mer i pen­sjon enn hva de har fått med Frp/høy­re-re­gje­ring. Det hø­res jo flott ut, for må­ten hun skri­ver på kan sy­nes som om beg­ge be­lø­pe­ne er år­li­ge. Al­ter­na­ti­vet er at hun blan­der ep­ler og pæ­rer, 300.000 som et år­lig be­løp og 7.400 som et sam­let be­løp over de 3-4 sis­te åre­ne (2.000 pr. år el­ler 167 pr. må­ned, beg­ge brut­to). AP sier at sta­tens to­ta­le kost­na­der ikke vil øke med de­res for­slag. Det be­tyr at når pen­sjo­nen øker i ned­gangs­ti­der, vil den mins­ke i opp­gangs­ti­der. For ti­den bed­rer ar­beids­mar­ke­det seg, sys­sel­set­tin­gen øker og lønns­kra­ve­ne sti­ger. Med APS for­slag vil pen­sjo­nis­te­ne få mind­re de nær­mes­te åre­ne enn med da­gens re­form.

Uan­sett er det trist at in­gen po­li­tis­ke par­ti­er er mer takk­nem­lig over­for pen­sjo­nis­te­ne. Det var de som byg­get lan­det og har æren for vel­stan­den vi har i Nor­ge. Da­gens po­li­ti­ke­re har fått sin leve­stan­dard ser­vert på et sølv­fat, men be­hand­ler li­ke­vel pen­sjo­nis­te­ne som en ut­gifts­post. Det par­ti­et som ev­ner å heve blik­ket ut­over egen nese­tipp og gå inn for å fjer­ne da­gens un­der­re­gu­le­ring av pen­sjo­ne­ne, vil få man­ge pen­sjo­nis­ters stem­mer, og vi er fler enn du tror.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.