Storke­po­li­tikk

Faedrelandsvennen - - MENING - ATLE LARSEN

Det blir ikke født fle­re barn i Dan­mark for­di det kom­mer fle­re stor­ker.

●● Man kan all­tid prø­ve å lure små barn til å tro at baby­er kom­mer med stor­ken. Men år­sa­ken til fle­re baby­er er ikke fle­re stor­ker, selv om det en­kel­te år kan­skje kan se slik ut.

Re­gje­rin­gen har brukt fire år på fin­ne en sam­men­heng mel­lom sin po­li­tikk og øko­no­misk fram­gang. Det vi vet er at re­gje­rin­gens po­li­tikk fø­rer til stør­re ulik­het og det gir la­ve­re vekst iføl­ge OECD. Der­for kan den lil­le veks­ten vi ser nå, ikke være på grunn av - men hel­ler til tross for - re­gje­rin­gens po­li­tikk som bare gir økt ulik­het. Å på­stå noe an­net, gir as­so­sia­sjo­ner til stor­ke-po­li­tikk: Man ser sam­men­hen­ger der de ikke er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.