Mens vi ven­ter på Høy­re

Faedrelandsvennen - - MENING - ODD OM­LAND, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap

Fi­ber­kab­ler til Euro­pa er kri­tisk for ut­vik­ling av nye næ­rin­ger og fle­re ar­beids­plas­ser på Sør­lan­det.

Næ­rings­li­vet ber om stat­lig inn­sats for å få det­te til, men næ­rings­mi­nis­te­ren luk­ker øre­ne for næ­rings­li­vets be­hov og In­gunn Foss vil ut­re­de en sak som al­le­re­de er fer­dig ut­re­det. Mens Høy­re som­ler uin­ter­es­sert vi­de­re, etab­le­rer sto­re ak­tø­rer seg i våre nabo­land.

Olje­kri­sen har ram­met Sør­lan­det hardt, og det ska­pes nesten in­gen nye job­ber un­der Høy­re-sty­ret. For å ut­vik­le nye næ­rin­ger og nye ar­beids­plas­ser er det vik­tig at vi sat­ser på de mu­lig­he­te­ne vi har på Sør­lan­det. Fle­re ste­der i vår lands­del lig­ger det til godt til ret­te for å ta en po­si­sjon i det vok­sen­de mar­ke­det in­nen data­lag­ring.

Det pro­sjek­tet Pe­der Nær­bø og hans fir­ma Bulk as byg­ger opp på Støle­heia i Ven­ne­sla er unikt. Her er pla­nen å etab­le­re ikke mind­re enn ver­dens størs­te grøn­ne data­lag­rings­sen­ter. Pe­der Nær­bø vi­ser et utro­lig på­gangs­mot med sin sat­sing for noe han tror på, og en in­du­stri som kan ska­pe hundre­vis av nye ar­beids­plas­ser på Sør­lan­det.

Jeg har møtt Pe­der fle­re gan­ger. Hele ti­den har han hatt fo- kus på at det må etab­le­res fle­re fi­ber­kab­ler. Både in­nen­lands og til Euro­pa. Men han har også vært ty­de­lig på at sta­ten må bi­dra, for­di pri­va­te ak­tø­rer ikke vil el­ler kan gjø­re det­te ale­ne. Næ­rings­mi­nis­te­rens svar er at det ikke er sik­kert at sta­ten skal bru­ke pen­ger på det­te for­di det­te er noe pri­va­te kan løse. Da lu­rer jeg på om hun ikke har hørt hva næ­rings­li­vet sier, el­ler ikke for­stått hva sa­ken hand­ler om.

Foran val­get i 2015 traff jeg Pe­der Nær­bø og lo­vet å frem­me for­slag i Stor­tin­get om det­te, og i mai 2016 ved­tok stor­tin­get føl­gen­de:

«Stor­tin­get ber re­gje­rin­gen leg­ge frem en sak for Stor­tin­get om hvor­dan det så raskt som mu­lig kan etab­le­res fle­re fi­ber­kab­ler til ut­lan­det, blant an­net fra Nor­ge til Stor­bri­tan­nia og Tysk­land, for å styr­ke grunn­la­get for etab­le­ring av grøn­ne data­sent­re og an­nen data­ba­sert næ­rings­virk­som­het i Nor­ge».

I fe­bru­ar i år, ni må­ne­der se­ne­re etter­lys­te jeg svar fra re­gje­rin­gen. Jeg ble da for­talt at det var mot­tatt en rap­port i de­sem­ber fra Na­sjo­nal kom­mu­ni­ka­sjons­myn­dig­het som had­de ut­re­det sa­ken, og at det vil­le bli lagt frem en sak for stor­tin­get så snart som mu­lig. Men nå, et halvt å se­ne­re, sier plut­se­lig Høy­res In­gunn Foss at re­gje­rin­gen ikke bare kan kon­klu­de­re, men at sa­ken må ut­re­des. Og stats­mi­nis­te­ren sier at de skal leg­ge frem en vur­de­ring av for­sla­ge­ne se­ne­re.

Nei, In­gunn Foss og Er­na Sol­berg. Det trengs ikke fle­re ut­red­nin­ger el­ler vur­de­rin­ger. Det trengs hand­ling. Fi­ber­kab­ler er kri­tisk in­fra­struk­tur som næ­rings­li­vet tren­ger, og de ber sta­ten være med å bi­dra til å øke ka­pa­si­te­ten. Da tren­ger vi også en næ­rings­mi­nis­ter som lyt­ter, og ikke tror at mar­ke­det kan løse alt selv.

Mens vi har ven­tet på Høy­re, har Face­bo­ok, Goog­le, Ama­zone, Micro­soft og App­le etab­lert sine data­sent­re i våre nabo­land. Der­for tren­ger Sør­lan­det en of­fen­siv re­gje­ring med en ak­tiv næ­rings­po­li­tikk hvor sta­ten bi­drar til at næ­rings­li­vet kan lyk­kes. Slik får vi fle­re ar­beids­plas­ser, og det var slik det ble skapt fem gan­ger fle­re job­ber un­der vår re­gje­ring enn un­der Høy­res le­del­se.

❞ Nei, In­gunn Foss og Er­na Sol­berg. Det trengs ikke fle­re ut­red­nin­ger el­ler vur­de­rin­ger. Det trengs hand­ling

FOTO: KOLLSTAD, REIDAR

Næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæø­amd be­søk­te i for­ri­ge uke Pe­der Nær­bø, styre­le­der i Bulk Ei­en­dom, på Støle­heia i Ven­ne­sla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.