Vi an­mel­der Ag­der po­liti­dis­trikt

Faedrelandsvennen - - MENING - NI­NA NARVE­STAD OG KJÆ­RAN DAH­LE, for Nye SOS Ra­sis­me Stav­an­ger

Til Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker.

●● Nye SOS Ra­sis­me Stav­an­ger an­mel­der med det­te Ag­der po­liti­dis­trikt. Vi trek­ker spe­si­elt frem to tje­neste­menn, Ar­ne Sund­voll, fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter i Ag­der og Bård Au­stad, stabs­sjef.

Bak­grun­nen for an­mel­del­sen er hånd­te­rin­gen av den ikke vars­le­de nazi­de­mon­stra­sjo­nen lør­dag

29. juli, i Mar­kens gate i Kristiansand. Ar­ne Sund­voll har gått ut i media som be­slut­nings­ta­ker for den ulov­li­ge nazi­mar­sjen og Bård Au­stad har for­svart av­gjø­rel­sen i media. Be­slut­nings­ta­ker­ne bør ram­mes av den­ne an­mel­del­sen.

I etter­tid har PST kom­met ut med at de er be­kym­ret for Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen sin ak­ti­vi­tet i Nor­ge. Det nev­nes som be­kym­rings­ver­dig og en ikke øns­ket ut­vik­ling at vel­dig man­ge svens­ke og noen fins­ke ny­na­zis­ter ble im­por­tert til Nor­ge og Kristiansand 29. juli. Fors­ker ved Sen­ter for eks­tre­misme­forsk­ning hos UIO, Ja­cob Ravn­dal, sier det er den svens­ke de­len av or­ga­ni­sa­sjo­nen som «trek­ker i trå­de­ne».

Ag­der Po­liti­dis­trikt an­mel­des for 3 for­hold:

1. Den nors­ke de­len av Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen fikk til­la­tel­se til å vise seg manns­ster­ke med sitt bud­skap, og har der­med økt sine re­krut­te­rings­mu­lig­he­ter.

2. Or­ga­ni­sa­sjo­nen har fått økt selv­til­lit og en ster­ke­re le­gi­ti­mi­tet av sitt bud­skap

3. Kristiansand by ble om­gjort til ns-sone som na­zis­te­ne selv be­skri­ver det som, og det­te var en di­rek­te trus­sel for alle me­nings­mot­stan­de­re og alle som ut­pe­kes som na­zis­mens fiende­bil­der. Di­rek­te ska­der på til­skue­re var at skue­spil­ler Ole Tellef­sen fikk bruk­ket ribben og film­re­gis­sør Ste­fan Strand­berg med sønn ble til­ropt at de skul­le spo­res opp for å «tas».

Etter de­mon­stra­sjo­nen had­de or­ga­ni­sa­sjo­nen sin leder i Nor­ge, Haa­kon For­wald, det­te inn­leg­get:

«At den 29.Juli var en stor dag for Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen og at vi gjen­nom vår de­mon­stra­sjon har skre­vet oss inn i his­to­rie­bø­ke­ne, er åpen­bart. Opp­merk­som­he­ten er ge­di­gen, og ald­ri før har vårt nett­sted hatt like man­ge be­sø­ke­re – og søk­na­de­ne om å en­ga­sje­re seg tril­ler inn. Den 29. juli ble da­gen da Den nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­sen tros­set sys­te­mets for­søk på å kneb­le oss, og gjen­nom­før­te or­ga­ni­sa­sjo­nens førs­te og størs­te de­mon­stra­sjon på norsk jord. Det ble da­gen da Nor­ges førs­te na­sjo­nal­so­sia­lis­tis­ke de­mon­stra­sjon i mo­der­ne his­to­rie ble gjen­nom­ført. His­to­rie ble skre­vet, og vi vil tak­ke samt­li­ge del­ta­ke­re for en fan­tas­tisk dag. Det var en ære å inn­ta Kris­tian­sands ga­ter sam­men med de­re! Hill Sei­er!»

Vi me­ner det er åpen­bart at Po­li­ti­et i Ag­der hand­let kri­tikk­ver­dig da de til­rette­la for den­ne ulov­li­ge nazi­mar­sjen og vi for­ven­ter at av­gjø­rel­sen får kon­se­kven­ser. Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.