Bla bla – men bruk stemme­ret­ten

Faedrelandsvennen - - MENING - BERIT SVENSEN

Om noen få uker er det som kjent stor­tings­valg i Nor­ge.

●● For et par da­ger si­den traff jeg to ung­dom­mer, som var i tvil om de skul­le bru­ke sin stemme­rett. De viss­te ikke nok om par­ti­ene, var egent­lig uin­ter­es­ser­te i po­li­tikk og syn­tes det var mye rart som ble sagt og gjort av voks­ne folk.

Klart de­re skal stem­me, sa jeg med ute­stem­me. En de­mo­kra­tisk rett, som bør bru­kes. Alle land har det ikke som vi. Stu­der par­ti­enes pro­gram, sa jeg, og stem på det par­ti­et som ap­pel­le­rer mest. Jeg la til at de dog måt­te hus­ke at par­ti­ene var på over­bud­si­den nå og at halv­par­ten, el­ler mind­re, ald­ri vil­le inn­fris etter 12. sep­tem­ber. Heste­han­del, mum­let jeg og for­klar­te be­gre­pet.

Bla - bla. Vi tre var enig i at det sies og gjø­res mye rart. Po­li­ti­ker­ne rei­ser Nor­ge rundt og gjør seg fol­ke­li­ge og lek­re og tror at vel­ger­ne, vi, er gans­ke tjuk­ke i ho­det.

Eldre­om­sor­gen skal skin­ne - igjen! Det sa Jens Stol­ten­berg for 4 år si­den, og det gjen­tas i dag. Li­ter­vis av kaf­fe og kilo­vis med bol­ler ny­tes på al­ders og syke­hjem­me­ne og ald­ri er vel eld­re mer po­pu­læ­re enn nå. Det klap­pes og nus­ses på eld­re hud og løf­te­ne sit­ter lø­se­re enn gam­mel gummi­strikk på en godt brukt buk­se. Bla - bla.

Fakta. Vi øns­ker fakta. Vi øns­ker ær­li­ge svar. Vi øns­ker parti­pro­gram som vir­ker for­nuf­ti­ge og ikke ut­skjel­ling av kon­kur­ren­ter. In­gen kan alt all­tid. Det er mer tro­ver­dig i et svar hvor en po­li­ti­ker sier at hen ikke kan sva­re på alt, enn slei­pe for­mu­le­rin­ger som svir­rer rundt som smør i en steke­pan­ne.

Godt valg – og velg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.