Lite minne­ver­dig

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

DRA­MA/ROMANTIKK/ KOMEDIE «Hamp­ste­ad»

Stor­bri­tan­nia 2017 Til­latt for alle

Selv om fil­men byr på to stjerne­skue­spil­le­re, blir den ald­ri mer enn mid­del­må­dig.

«Hamp­ste­ad» er lø­se­lig ba­sert på den san­ne his­to­ri­en om Har­ry Hal­lowes, men i ste­det for å for­tel­le hans Da­vid mot Go­liat-his­to­rie har det blitt til en ro­man­tisk komedie uten de helt sto­re høyde­punk­te­ne.

Emi­ly (Di­ane Kea­ton) har mis­tet sin mann og druk­ner i gjeld. Hun fø­ler seg frem­med i sitt eget liv, og vet ikke hva hun skal gjø­re. Så mø­ter hun Do­nald (Bren­dan Glee­son) som har bodd i par­ken Hamp­ste­ad Heath i ei lita hyt­te la­get av ma­te­ria­ler han har fun­net, uten å be­ta­le så mye som ei kro­ne til land­ei­er i 17 år. Han dyr­ker sin egen mat og ba­der i dam- men hvor han også ulov­lig fisker mid­da­gen sin. Så skal det byg­ges luk­sus­lei­lig­he­ter der han bor, og Emi­ly hjel­per Do­nald med å ta opp kam­pen mot ut­byg­ger­ne.

Fil­mens størs­te svak­het er kje­mi­en mel­lom ho­ved­per­sone­ne. Ka­rak­te­re­ne blir også noe en­di­men­sjo­na­le, og fil­men fly­ter bare på over­fla­ten i ste­det for å ut­for- ske dyb­den i per­sone­nes his­to­ri­er og liv. Det­te fø­rer til at jeg ald­ri blir or­dent­lig en­ga­sjert. Fil­mens styr­ke er den let­te, sjar­me­ren­de stem­nin­gen, som fø­lel­sen av å lig­ge i gres­set en varm søn­dag. Skue­spil­ler­ne le­ve­rer også noen fine sce­ner inn­imel­lom, men det går fort i glemme­bo­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.