God mat, for­nøye­lig prat

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

KOMEDIE «The Trip to Spain»

Stor­bri­tan­nia 2017 Til­latt for alle Alle som har sett «The Trip» og «The Trip to Ita­ly», vet akku­rat hva de kan for­ven­te av «The Trip to Spain»: en løst struk­tu­rert blan­ding av reise­pro­gram, rea­li­ty­show og im­pro­vi­sert komedie, hvori de bri­tis­ke skue­spil­ler­ne Ste­ve Coo­gan og Rob Bry­don spil­ler – får vi tro – lett ka­ri­ker­te ver­sjo­ner av seg selv.

Hel­ler ikke den­ne gan­gen skjer det all ver­den. Bry­don skal an­mel­de spans­ke res­tau­ran­ter, Coo­gan fab­ler om en selv­bio­gra­fisk bok og el­lers går det i spi­sing og pra­ting i pit­to­res­ke om­gi­vel­ser. Men når kon­ver­sa­sjo­nen be- fin­ner seg på det­te ni­vå­et, blir det en for­nøy­el­se å være flue på veg­gen li­ke­vel.

De to her­re­ne gjør til en­hver tid sitt yt­ters­te for å over­gå hver­and­re i name­drop­ping, his­to­rie­kunn­skap, po­pu­lær­kul­tu­rel­le fun facts og – selve pa­rade­gre­nen – imi­ta­sjon av kjen­te men­nes­ker. Beg­ge er kul­ti­ver­te nok til å kun- ne si­te­re lan­ge pas­sa­sjer fra både Shake­spea­re og Mon­ty Pyt­hon, beg­ge kan gjø­re hys­te­risk pre­si­se etter­lig­nin­ger av alle fra Ro­ger Moore til Mick Jag­ger. Og un­der det hele syn­ger en tone av mild, mann­lig midt­livs­kri­se.

Det er så man ved rei­sens ende får lyst til å tak­ke for tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.