Det hjem­søk­te hu­set på præ­ri­en

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

SKREKKFILM «An­na­bel­le 2»

USA 2017 15 år

Små barn og gam­melt le­ke­tøy er og blir noe av det skum­les­te som fin­nes.

Ti­den er 1950-tal­let. Set­tin­gen er et av­si­des­lig­gen­de barne­hjem. Be­set­nin­gen er en ka­tolsk non­ne, en hånd­full for­eldre­løse jen­ter og et ek­te­par som bæ­rer på en mørk hem­me­lig­het. Ja, også er det selv­sagt An­na­bel­le, den ble­ke duk­ken med de døde, stir­ren­de øyne­ne som først duk­ket opp i «The Con­ju­ring» (2013). Det er hen­nes for­his­to­rie vi får her.

Den svens­ke re­gis­sø­ren Da­vid F. Sand­berg («Lights Out») er flink med kon­tras­ter: lys og mør­ke, still­het og støy, har­mo­ni og kaos. Når han i til­legg har for­stått vik­tig­he­ten av å etab­le­re en pas­se utrygg atmo­sfæ­re før hel­ve­te om­si­der bry­ter løs, kla­rer han å krys­te be­mer­kel­ses­ver­dig mye uhyg­ge ut av det som i ut­gangs­punk­tet er lite an­net enn en opp­sam­ling av ut­bruk­te spø­kel­ses­film­kli­sje­er. Sym­pa­tisk nok tren­ger man hel­ler ikke å ha sett den for­glem­me­li­ge første­fil­men fra 2014 for å få utbytte av den­ne.

«An­na­bel­le 2» ut­ford­rer ikke slik hip­pe­re skrekk­fil­mer som «Raw», «Get Out» og «It Co­mes at Night» gjør. Den ver­ken lef­ler med ta­bu­er el­ler tvin­ger deg til å ten­ke. Men tatt for det den er – en popcorn-grøs­ser av den gam­le sko­len – fun­ge­rer fil­men akku­rat som den skal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.