Sti­lig og ut­styrs­tung fransk ut­ford­rer

At fransk­menn kan lage sti­li­ge og vel­ut­styr­te kva­li­tets­bi­ler, har meste­par­ten av Euro­pa for­stått. Når kom­mer nors­ke bil­kjø­pe­re etter?

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Frans­ke Re­nault er stor i Euro­pa, blant an­net med nest mest solg­te bil­mo­dell, Clio. I Nor­ge har det gått litt trått, men mer­ket fått seg et so­lid løft med el­bi­len Zoe som er fjer­de mest solg­te el­bil, blant an­net foran Te­s­la Mo­del X. Salgs­øk­nin­gen de sis­te åre­ne har lig­get rundt 50 pro­sent.

Nå su­ser en ny Re­nault inn på det nors­ke mar­ke­det, nem­lig Me­ga­ne Sport Tourer. Det­te er en bil som bur­de tref­fe bra i det knall­har­de Golf-seg­men­tet - vel­ut­styrt, sti­lig og roms­lig som den er.

STILLEGÅENDE

Vi har til­brakt noen ti­mer i sta­sjons­vogn­ut­ga­ven av nye Me­ga­ne. Og vi ble fak­tisk im­po­nert. Den er stillegående som en stor- bil, med ut­styr som bi­ler i langt høy­ere pris­klas­ser kan tit­te mis­un­ne­lig etter, har bra med plass både til pas­sa­sje­rer og ba­ga­sje og har in­gen grunn til å skam­me seg over pri­sen.

Ri­me­ligs­te ut­ga­ve star­ter på 285.000 kro­ner. Da ut­styrt med en 110 hk die­sel­mo­tor. Vi kjør­te den ut­styrs­tun­ge Bo­se Edition­ver­sjo­nen med en 130 hk ben­sin­tur­bo på 130 hk til rundt 360.000 kro­ner. Og da får du fak­tisk mye bil for pen­ge­ne, selv om du må ut med drøyt 70.000 kro­ner mer enn for inn­stegs­mo­del­len.

SMÅFREKK MOTORLYD

130-hes­te­ren bur­de være midt i blin­ken for et norsk mar­ked der die­sel er i ferd med å bli mer og mer «fy-fy». Den gir bi­len det nød­ven­di­ge kraft­over­skud­det, kom­bi­nert med en litt småfrekk motorlyd om du tråk­ker til litt eks­tra. I til­legg kan du vel­ge mel­lom fire for­skjel­li­ge kjøre­mo­dus. Lan­der du på sport, ly­ser det rødt fra in­stru­men­ter og info-skjerm, og fransk­man­nen blir enda litt mer fransk.

Still­he­ten in­ne un­der fart im­po­ne­rer også. Her er det ikke mye som øde­leg­ger lyd­bil­det de ti Bo­se-høyt­ta­ler­ne til­byr. På ut­styrs­fron­ten, en­ten det gjel­der kom­fort el­ler sik­ker­het, er det få som kan ham­le opp med Me­ga­ne. Al-

le­re­de inn­stegs­mo­del­len med be­teg­nel­sen Zen har fil­skift­vars­ler, tra­fikk­skilt­gjen­kjen­ning, led kjøre­lys og cruise­kon­troll med has­tig­hets­be­gren­ser.

FLOMMER OVER

Men det er når du kom­mer opp på Bo­se-ver­sjo­nen at det nesten flommer over av ut­styr. Her er nød­brems­as­sis­tent med av­stands­vars­ling, head-up dis­play, adap­tiv cruise­kon­troll, rygge­ka­me­ra og par­ke­rings­sen­so­rer, fø­rer­sete med kors­rygg­mas­sa­sje, opp­var­met ratt og na­vi­ga­sjon.

Hvem er så den ak­tu­el­le kjø­per­grup­pen til Me­ga­ne Sport Tourer? Her er fak­tisk så bra med plass at fa­mi­li­er med ett el­ler to barn bur­de ha til­strek­ke­lig med plass. I til­legg er det noen smar­te de­tal­jer som øker bruks­ver­di­en noen eks­tra hakk. For­se­tet kan leg­ges helt flatt, og der­med kan du frak­te gjen­stan­der på nær­me­re tre me­ters leng­de i bi­len som har ba­ga­sje­vo­lum på 521 li­ter. Et godt vok­sent par med bar­na ute av re­det på ut­kikk etter en bil med mye å til­by, bør også ta en titt på Me­ga­ne Sport Tourer.

ELE­GANT

Så det ytre: Ut­ven­dig er bi­len fransk ele­gant og lett å kjen­ne igjen fra store­bror Ta­lis­mann. Beg­ge er ut­trykk for den nye de- sign­lin­jen til Re­nault, litt mer euro­pe­is­ke og kan­skje litt mind­re «sær­fransk» enn Re­nault tid­li­ge­re har vært.

Vi har nevnt at kon­kur­ran­sen i den­ne klas­sen er bein­hard med VW Golf som su­ve­ren vin­ner over lang tid her hjem­me. Me­ga­ne Sport­to­urer slår ikke Golf ver­ken på pris el­ler plass. Det er på ut­styr, kom­fort og de­sign den nye fransk­man­nen må vin­ne nye nors­ke ven­ner.

ALLE FOTO: TOR MJAALAND

Nye Re­nault Me­ga­ne Sport Tourer ut­ford­rer i det tøf­fe mar­ke­det for mel­lom­sto­re sta­sjons­vog­ner.

Vel­ger du å kjø­re i sport­mo­dus, ly­ser det rødt, og bi­len blir litt mer «fransk».

FOTO: MJAALAND, TOR

Ba­ga­sje­rom­met er på 521 li­ter, noe som bur­de hol­de for de al­ler fles­te.

Plas­sen for bak­sete­pas­sa­sje­re­ne er bra til å være en bil i den­ne klas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.