Re­nault med kjempe­kon­trakt med Iran

Det frans­ke bil­kon­ser­net Re­nault har inn­gått en kon­trakt på rundt 6 mil­li­ar­der kro­ner for å byg­ge 150.000 bi­ler år­lig i Iran.

Faedrelandsvennen - - MOTOR AVTALE MED IRAN - NTB

Kon­trak­ten er den størs­te i sitt slag som Iran har inn­gått med en uten­landsk part­ner om bi­ler. Den er et re­sul­tat av at in­ter­na­sjo­na­le sank­sjo­ner mot Iran ble he­vet etter atom­vå­pen­av­ta­len i 2015.

Kon­trak­ten ble kunn­gjort bare få da­ger etter at pre­si­dent Do­nald Trump un­der­teg­net en ny pak­ke med sank­sjo­ner ret­tet mot Russ­land, Iran og Nord-ko­rea.

Irans in­du­stri­mi­nis­ter Mo­ham­med Reza Ne­mat­zadeh sa un­der en se­re­mo­ni i Te­he­ran man­dag at av­ta­len in­ne­bæ­rer opp­ret­tel­sen av et de­sign­sen- ter som skal være ret­tet inn mot in­no­va­sjon og forsk­ning.

Kon­trak­ten vil føre til 3.000 nye job­ber i de to sam­ar­bei­den­de irans­ke sel­ska­pe­ne IDRO og Ne­gin Group, hen­holds­vis stat­lig og privat. Fab­rik­ken skal lig­ge i ut­kant­en av Te­he­ran og skal i 2018 be­gyn­ne le­ve­ran­ser av Re­naults lav­pris­mer­ker Dus­ter og Sym­bol.

Re­nault blir ma­jo­ri­tets­ei­er og får for førs­te gang sitt eget dis­tri­bu­sjons­nett i Iran.

Si­den sank­sjo­ner mot Iran ble opp­he­vet har fle­re frans­ke sel­skap inn­gått kon­trak­ter i lan­det. I fjor inn­gikk Pe­uge­ot-ci­troën en av­ta­le med irans­ke Kho­dro om byg­ging av 200.000 bi­ler i året. I juli spik­ret olje­gi­gan­ten Total en gass­kon­trakt verdt 40 mil­li­ar­der kro­ner.

FOTO: NTB SCANPIX

Re­naults topp­sje­fer inn­gikk av­ta­le med Irans­ke myn­dig­he­ter i Te­he­ran man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.