Går sport i å være så kjip som mu­lig!

– Jeg er egent­lig null in­ter­es­sert i alt som har med bil å gjø­re. Men i den lad­ba­re Mer­ce­de­sen er det fak­tisk blitt gøy å kjø­re bil.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Det sier Tho­mas Gran­feldt, som sam­men med kona Un­ni har an­skaf­fet to plug in-hy­bri­der, beg­ge av mer­ket Mer­ce­des.

– Nå går det sport i å være så kjip som mu­lig og sam­ti­dig kjø­re miljøvennlig, og Hal­vard og jeg kon­kur­re­rer om å ha det la­ves­te ben­sin­for­bru­ket, sier en smi­len­de as­sis­te­ren­de havne­di­rek­tør ved Kristiansand Havn. Hal­vard er kol­le­ga og havne­di­rek­tør med etter­navn Ag­len, også han kjø­rer lad­bar hy­brid, og beg­ge er ek­semp­ler på at det har vært en skik­ke­lig boom når det gjel­der salg av lad­ba­re hy­bri­der.

Etter årets seks førs­te må­ne­der har sal­get av den­ne bil­ty­pen økt med over 50 pro­sent i Kristiansand. Mer­ce­des-for­hand­le­ren på Fiskåt­an­gen, Ber­tel O. Steen, er den for­hand­le­ren som ster­kest har fått mer­ke det­te.

VIN­NE­REN

Både i mai og juni var Mer­ce­des vin­ne­ren blant de lad­ba­re hy­bri­de­ne med en for­mi­da­bel øk­ning i for­hold til fjor­året. I mai var øk­nin­gen på over 340 pro­sent, i juni på 130 pro­sent. Halv­par­ten av alle nye Mer­ce­des-benz re­gist­rert i Kristiansand i årets seks førs­te må­ne­der har vært lad­ba­re hy­bri­der.

Gran­feldt be­teg­ner seg selv som en flink la­der av sin Mer­ce­des GLC med ben­sin­mo­tor på 211 heste­kref­ter og el-mo­tor på 116 heste­kref­ter. Og inn­røm­mer gjer­ne at han set­ter pris på de til sam­men 320 heste­kref­te­ne.

– Fra rødt til grønt lys er jeg ikke lett å slå, hum­rer han, men un­der­stre­ker at kraft­over­skud­det er vik­tigst der­som en forbi­kjø­ring skal skje.

– Da kan den gjø­res kjapt unna, og fare­mo­men­te­ne re­du­se­res, sier han.

AVGIFTSFRITAK

Salgs­sjef Vidar Salve­sen hos Ber­tel O. Steen i Kristiansand sy­nes det er både spen­nen­de og ut­ford­ren­de med den sto­re in­ter­es­sen for lad­ba­re hy­bri­der. Mer­ce­des til­byr i dag fire mo­del­ler med kom­bi­na­sjo­nen el-mo­tor og ben­sin­mo­tor: Al­le­re­de nevn­te suv-en GLC, den sto­re suv-en GLE-500 med voks­ne 442 hk, E-klas­se se­dan 350e og C-klas­se 350e både som se­dan og sta­sjons­vogn.

– Vi sy­nes det er flott at så man­ge vel­ger en bil­mo­dell som kan kjø­res miljøvennlig. At man­ge går for dis­se bi­le­ne, har nok i stor grad sam­men­heng med at de ny­ter godt av et stort avgiftsfritak og der­med blir svært guns­ti­ge pris­mes­sig, sier Salve­sen som hå­per at den­ne po­li­tik­ken vi­dere­fø­res også etter høs­tens stor­tings­valg.

KJAPPE BI­LER

Den sto­re et­ter­spør­se­len gir ut­ford­rin­ger på le­ve­rings­tid, men Nor­ge prio­ri­te­res åpen­bart også på dis­se bil­mo­del­le­ne, som på el­bi­ler. Lengst le­ve­rings­tid er det på den po­pu­læ­re suv-en GLC, men rundt års­skif­tet kan kun­der som i dag be­stil­ler for­ven­te å få bi­len. For øye­blik­ket er det den lad­ba­re sta­sjons­vog­nen C350e svært man­ge øns­ker seg. Her får en luft­fjæ­ring som stan­dard, rundt 30 kilo­me­ter elek­trisk kjø­ring, mu­lig­het for hen­ger­fes­te og mye tysk høy­tek­no­lo­gi i en roms­lig sta­sjons­vogn.

– En fan­tas­tisk bil fra rundt 560.000 kro­ner, sier salgs­sje­fen og tar like godt med noen ord om kjapp­he­ten til bi­len: Se­da­nen bru­ker 5,9 se­kun­der fra null til 100 km/t, fra 60 til 100 km/t går det 3,2 se­kun­der. Det sis­te er nesten på Te­s­la-nivå, sier en en­tu­si­as­tisk Mer­ce­des-salgs­sjef.

«MIL­JØ­ET VIK­TIGST»

Mens Tho­mas Gran­feldt, som sam­men med kona har gått fra to die­sel­bi­ler til to lad­ba­re hy­bri­der, min­ner folk om at det kan­skje går mot av­gifts­øk­ning på dis­se bi­le­ne, og at folk der­for bør hand­le mens de ennå er nesten på null­nivå når det gjel­der av­gif­ter til sta­ten. Og at han er en flink la­der do­ku­men­te­rer han ved å vise til et ben­sin­for­bruk på 0,13 li­ter da han ny­lig mål­te det. Selv­sagt etter mye elek­trisk kjø­ring. Mens «kone­bi­len», en C 350e se­dan har brukt 0,35 li­ter på mila det sis­te året, målt da den var in­ne til ser­vice.

– Mil­jø­et er vik­tigst, men det er jo lov å ha det gøy bak rat­tet i til­legg, sier as­sis­te­ren­de havne­di­rek­tør og plug in-en­tu­si­ast, Tho­mas Gran­feldt.

GOLF GTE TOP­PER

Mest solg­te bil­mo­dell blant de lad­ba­re hy­bri­de­ne så langt i år er Vol­ks­wa­gen Golf GTE. Per 23. juli var det re­gist­rert 57 sli­ke, mens store­bror Pas­sat GTE lå på andre­plass med 51 bi­ler. Golf GTE sel­ger om­trent som i fjor, mens Pas­sat GTE har en for­mi­da­bel øk­ning på 54,5 pro­sent. Mer­ce­des som bil­mer­ke vin­ner for­di de kan le­ve­re man­ge mo­del­ler med plug in-løs­nin­gen, mens Vol­ks­wa­gen har de to nevn­te. Også Au­di A3 er po­pu­lær og lig­ger på tredje­plass på re­gist­re­rings­sta­ti­stik­ken så langt i år.

FOTO: TOR MJAALAND

Tho­mas Gran­feldt er blitt en iv­rig la­der av den lad­ba­re hy­bri­den, en Mer­ce­des GLCE. – Nå går det sport i å være så kjip som mu­lig på ben­sin­for­bru­ket, sier Gran­feldt.

FOTO: TOR MJAALAND

Salgs­sjef Vidar Salve­sen hos Ber­tel O. Steen på Fiskåt­an­gen for­tel­ler om vold­som etter­spør­sel etter lad­ba­re hy­brid­ver­sjo­ner av fle­re Mer­ce­des-mo­del­ler.

FOTO: TOR MJAALAND

Den lil­le «e-en» etter mo­dell­be­teg­nel­sen for­tel­ler at det drei­er seg om en lad­bar ut­ga­ve av bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.