Tør ikke røre den mek­ti­ge bil­in­du­stri­en

Faedrelandsvennen - - MOTOR TOPPMØTE. - BO LIDEGAARD, FÆDRE­LANDS­VEN­NEN / POLITIKEN

Tys­ke po­li­ti­ke­re var for­sik­ti­ge i sitt møte med lan­dets bil­in­du­stri i for­ri­ge ukes topp­møte om svin­del og be­drag, og om bil­in­du­stri­ens fram­tid.

Po­li­ti­ker­ne had­de tatt på seg fløy­els­hans­ker i ste­det for bok­se­hans­ker da de tys­ke bil­pro­du­sen­te­ne og den tys­ke re­gje­rin­gen møt­tes. De er for­sik­ti­ge for ikke å true de man­ge ar­beids­plas­se­ne i den tys­ke bil­in­du­stri­en.

Di­rek­tø­re­ne og styre­le­der­ne for de sto­re tys­ke bil­pro­du­sen­te­ne var til stede, og det sam­me var både Tysk­lands kon­ser­va­ti­ve trans­port­mi­nis­ter og den so­sial­de­mo­kra­tis­ke miljø­mi­nis­te­ren.

Det var lagt opp til en stor for­brød­ring på «die­sel­topp­mø­tet», som fin­ner sted like før det tys­ke val­get. Og for­brød­ring ble nett­opp re­sul­ta­tet av for­sø­ket på å ret­te opp på bil­in­du­stri­ens ryk­te, som har blitt skit­net til av den ene skan­da­len etter den and­re.

De tys­ke bil­pro­du­sen­te­ne har mer enn noen and­re mer­ket at man ikke kan lyve seg til en grønn pro­fil, uan­sett hvor man­ge gan­ger man for­sik­rer om at man leder an på fel­tet. Om man rent fak­tisk ly­ver om tal­le­ne – slik bil­pro­du­sen­te­ne har gjort i et sys­te­ma­tisk om­fang – er det ikke kun om­døm­met som li­der. Det gjør også selve in­du­stri­ens over­le­vel­ses­mu­lig­he­ter, for­di den har gitt seg selv lov til å ut­set­te de nød- ven­di­ge og sto­re be­slut­nin­ge­ne til et punkt hvor det kan­skje kan være for sent.

Det var på den­ne dyst­re bak­grun­nen at de sto­re ak­tø­re­ne møt­tes, på tvers av po­li­tikk og in­du­stri, for å fin­ne og hjel­pe hver­and­re. Alle er klar over at det grøn­ne skif­tet nå ram­mer bil­in­du­stri­en med en kraft som kan kos­te liv – også po­li­tis­ke og for­ret­nings­mes­si­ge.

«DIESELGATE»

Topp­mø­tet er en kon­se­kvens av det så­kal­te «Dieselgate» – den om­fat­ten­de skan­da­len hvor ikke bare Vol­ks­wa­gen, men til­syne­la­ten­de også and­re sto­re tys­ke bil­pro­du­sen­ter i lang tid har ut­ført sys­te­ma­tisk be­drag i må­lin­ge­ne av ut­slip­pe­ne fra de­res die­sel­bi­ler.

Mis­tan­ken er at de har gjort det i sam­ar­beid med hver­and­re. I til­legg til å lyve for sine kun­der og myn­dig­he­ter, har de vært i stand til å kuns­tig for­len­ge die­sel­mo­to­rens liv som le­den­de tek­no­lo­gi for per­son­bi­ler. Gans­ke en­kelt ved å lyve om hvor mye mo­to­re­ne for­uren­ser.

Det­te vet na­tur­lig­vis også de tys­ke po­li­ti­ker­ne, som er fan­get i et vans­ke­lig di­lem­ma. Skal de slå hardt ned på syn­der­ne, el­ler skal de be­skyt­te de enormt man­ge ar­beids­plas­se­ne i den ver­dens­be­røm­te tys­ke bil­in­du­stri­en?

NESTEN SOM FI­NANS­KRI­SEN

Pro­ble­mets om­fang kan sam­men­lig­nes med fi­nans­kri­sen, hvor myn­dig­he­te­ne føl­te seg tvun­get til å hjel­pe de mest skrup­pel­løse og uan­svar­li­ge ban­ke­ne for­di de var så sto­re at sam­fun­net rett og slett ikke kun­ne tåle at de kol­lap­set. På sam­me vis er den tys­ke bil­in­du­stri­en gans­ke en­kelt for stor til å fei­le.

Der­for har po­li­ti­ker­ne strekt seg langt for å tro på in­du­stri­ens løf­ter om bot og bed­ring. Job­ben med å fin­ne ut av hvem som even­tu­elt har gjort noe kri­mi­nelt og hvem som har krav på er­stat­ning har blitt over­latt til dom­sto­le­ne.

Det vik­tigs­te spørs­må­let ved mø­tet hand­let imid­ler­tid ikke om synds­for­la­tel­se, men om hvor len­ge Tysk­land skal være med på å hol­de die­sel­in­du­stri­en i live.¨

FORT­SATT GULL

Det er fris­ten­de for de sto­re bil­pro­du­sen­te­ne å fortsette så len­ge som mu­lig med å sel­ge bi­ler som vil fortsette å være kon­kur­ranse­dyk­ti­ge i lang tid. De har en gyl­den for­ret­ning med den for­el­de­de tek­no­lo­gi­en så len­ge vi ikke set­ter en ef­fek­tiv kost­nad på for­uren­sin­gen.

Jo leng­re tys­ke bil­pro­du­sen­ter kan dum­pe bil­li­ge, for­uren­sen­de die­sel­bi­ler på mar­ke­det, jo leng­re går det før høy­tek­no­lo­gis­ke el­bi­ler blir kon­kur­ranse­dyk­ti­ge.

FOTO: NTB SCANPIX

Her står tys­ke bi­ler klar til å eks­por­te­res til det in­ter­na­sjo­na­le mar­ke­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.