Mye elek­trisk i ven­te fra VW

Faedrelandsvennen - - MOTOR TOPPMØTE. -

●● Vi så kon­sept­bi­len Vol­ks­wa­gen I.D. førs­te gang un­der bil­ut­stil­lin­gen i Pa­ris høs­ten 2016. Nå er det klart at Vol­ks­wa­gen plan­leg­ger tre helt nye el­bi­ler der første­mann kan være på mar­ke­det om to år, skri­ver nett­ste­det mo­tor.no. Iføl­ge nett­ste­det skal VW nå i au­gust god­kjen­ne en­de­lig de­sign for sin nye, elek­tris­ke ID. Med nor­mal ut­vik­lings­tid be­tyr at den er fer­dig om to år. I.D. skal byg­ges på en helt ny platt­form som be­tyr at de ytre mål ikke blir sær­lig stør­re enn da­gens Golf. Men med bat­te­ri­er un­der gol­vet og en li­ten el­mo­tor, blir det like mye plass inn­ven­dig som i en Pas­sat.

Den­ne førs­te el­bi­len, som fore­lø­pig går un­der nav­net I.D. Con­cept, får en pris som blir 7.000-8.000 dol­lar bil­li­ge­re enn Te­s­la Mo­del 3, iføl­ge VWS sjefs­stra­teg Tho­mas Se­dran. Der­et­ter føl­ger suv-en ID Crozz og I.D. Buzz. Den sis­te el­bi­len som Vw-le­del­sen fore­lø­pig har gitt grønt lys for å set­te i pro­duk­sjon, er I.D. Buzz. Den kom­mer tro­lig på vei­en i 2022 og på sam­me måte som I.D. Crozz har den to elek­tris­ke mo­to­rer som gir fire­hjuls­trekk.

FOTO: PRIVAT

Per Helge Gum­pen foran kon­sept­bi­len I.D. Buzz da den ble vist på bil­ut­stil­lin­gen i Ge­neve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.