Sko­da im­po­ne­rer lo­kalt og na­sjo­nalt

Faedrelandsvennen - - MOTOR TOPPMØTE. -

●● Sko­da gjør det sterkt både på Sør­lan­det og i lan­det for­øv­rig og har økt sal­get av ny­bi­ler kraf­tig sam­men­lik­net med førs­te halv­år 2016. I lan­det to­talt er Sko­da det 6. mest solg­te mer­ket etter førs­te halv­år, med 4.659 re­gist­rer­te bi­ler to­talt. Det er en øk­ning på 11,7 pro­sent fra sam­me pe­rio­de i 2016. Octa­via er den mest solg­te mo­del­len og på re­gist­re­rings­sta­ti­stik­ken til Opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fik­ken (OFV) er Octa­via på 7. plass på mo­dell­for­de­lin­gen.

I Kristiansand er stil­lin­gen for Sko­da langt ster­ke­re. Mer­ket er på tredje­plass på re­gist­re­rings­sta­ti­stik­ken etter Vol­ks­wa­gen og Toyo­ta, og Octa­via er nest mest solg­te bil­mo­dell etter Vol­ks­wa­gen Golf.

FOTO: TOR MJAALAND

Sko­da Octa­via er nest mest solg­te bil­mo­dell i Kristiansand i førs­te halv­år 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.