Kan Fiat løf­te seg på Ti­po?

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Fiat solg­te 62 nye bi­ler i Nor­ge førs­te halv­år i år. Kan den nye Ti­po være red­nin­gen?

Fiat har hatt et nær­mest selv­ut­slet­ten­de lavt salg i Nor­ge de se­ne­re åre­ne. Førs­te halv­år var det re­gist­rert 62 nye Fiat-per­son­bi­ler, iføl­ge tall fra Opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fik­ken, i et to­tal­mar­ked på nær 64.000 bi­ler.

Det­te er li­ke­vel en pro­sent­vis vekst på 30 pro­sent fra sam­me pe­rio­de i fjor.

Et lite salg­bart mo­dell­pro­gram er åpen­bart et pro­blem. Det er for ek­sem­pel stør­re sjan­se for å se Lars Mon­sen med en veske­hund enn en ny Fiat.

500-mo­del­len var fresh da den kom for ti år si­den, den rul­ler fort­satt rundt, så å si ufor­and­ret.

TAUSHET

Un­der­veis har Fiat prøvd å byg­ge opp selve 500-tal­let til en merke­vare, som in­klu­de­rer en slags stretch-ver­sjon med fire dø­rer, 500 L, og en Suv-ak­tig va­ri­ant, 500 X. Sva­ret hos de nors­ke kun­de­ne har vært en nær­mest run­gen­de taushet.

I til­legg har Fiat hatt Pan­da, som i fjor solg­te betydelig mind­re enn Por­sche 911 her til lands.

Noe av pro­ble­met har vært en ny be­drifts­struk­tur i Nor­ge, som det har tatt tid å få på plass. Men mest av alt er ut­ford­rin­gen en man­gel på mo­del­ler som har re­so­nans hos bil­kjø­per­ne. Kan­skje kan det­te få seg en li­ten opp­sving nå, med Ti­po, en mel­lom­stor fa­mi­lie­bil, til­gjen­ge­lig som kom­pakt­bil og sta­sjons­vogn og til en svært fol­ke­lig pris der den star­ter rundt 280.000 kro­ner.

PO­TEN­SI­AL

Det må være sta­sjons­vog­nen som har et visst po­ten­si­al i Nor­ge. Men kon­kur­ran­sen fra for ek­sem­pel VW Golf, Sko­da Octa­via og nye Opel Ast­ra er knall­hard i et mar­ked som de sis­te åre­ne har blitt sterkt pres­set av at nord­menn kjø­per suv-er over en lav sko.

At Fiat for­tje­ner høy­ere salgs­tall enn de 62 nye bi­le­ne som ble solgt i førs­te halv­år, er det nok man­ge som me­ner. Og at det ita­li­ens­ke mer­ket kom­mer til å øke sal­get fra da­gens eks­tremt lave tall, er det mye som ty­der på. Men noen salgs­boom er nep­pe i ven­te, selv med den fol­ke­li­ge sta­sjons­vog­nen Ti­po i sort­i­men­tet.

FOTO: TOR MJAALAND

Sta­sjons­vogn­ut­ga­ven av Fiat Ti­po er en mo­der­ne og roms­lig bil til en hyg­ge­lig pris.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.