El­bi­le­ne sjel­den i ulyk­ker

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● El­bi­le­ne er langt mind­re ut­satt for ulyk­ker enn and­re bi­ler. To­talt sett er det 18 gan­ger fle­re døds­ulyk­ker med van­li­ge kjøre­tøy enn med el­bi­ler. Det er Tek­nisk uke­blad som skri­ver det­te på bak­grunn av tall fra Veg­ve­se­net. Og kon­klu­sjo­nen er alt­så at det er få ulyk­ker der el­bi­ler er in­volvert. El­bi­le­ne står for rundt 7,5 pro­mil­le av alle ulyk­ke­ne med per­son­ska­de og 1,7 pro­mil­le av døds­ulyk­ke­ne.

Og av to­talt 20.000 ulyk­ker med per­son­ska­de, har Veg­ve­se­net be­reg­net at el­bi­ler kun var in­volvert i 150 av dis­se. Tal­le­ne gjel­der for pe­rio­den 2013 til 2017, og fak­tisk er det bare to døds­ulyk­ker der el­bi­ler er in­volvert i den­ne pe­rio­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.