Na­bo­en in­spi­re­rer til el­bil­kjøp

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Ved ut­gan­gen av 2010 var det drøyt 3.300 el­bi­ler i Nor­ge. Seks og et halvt år se­ne­re er det cir­ka 120.000, og na­bo­en har i prak­sis solgt man­ge el­bi­ler. Det hev­der Norsk El­bil­for­ening og vi­ser til un­der­sø­kel­sen El­bi­lis­ten 2017. For­nøy­de el­bil­ei­ere for­tel­ler gjer­ne om sine er­fa­rin­ger til na­bo­er, ven­ner, kol­le­ger og be­kjen­te. Norsk el­bil­for­enings sis­te spørre­un­der­sø­kel­se, El­bi­lis­ten 2017, med over 12.000 re­spon­den­ter, vi­ser at el­bil­ei­er­ne i gjen­nom­snitt har in­spi­rert 2,4 and­re til å kjø­pe el­bil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.