Hvor man­ge men­nes­ker har du ført til Kris­tus sis­te uke?

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TER­JE TØNNESSEN, prest og for­fat­ter

Å føl­ge Kris­tus er et hel­tids­pro­sjekt. Det er ikke noe man gjør unna på en mes­se el­ler guds­tje­nes­te 1 time søn­dag for­mid­dag. El­ler på ons­da­gens bede­hus­møte. El­ler tors­da­gens bi­bel­grup­pe. Det er noe man gjør hele ti­den. Over­alt. Hvor­for er så man­ge krist­ne tau­se, usyn­li­ge? Hvor­for vit­ner ikke fle­re be­kjen­nen­de krist­ne om Kris­tus? Hvor­for er ikke fle­re krist­ne ak­ti­ve evan­ge­lis­ter og mi­sjo­næ­rer der de bor og ar­bei­der? Hør hva apos­te­len sier til de krist­ne i den se­ku­læ­re me­tro­po­len Korint: «Vi går fram med ren­het og vis­dom, med over­bæ­ren­het og god­het i Den Hel­li­ge Ånd, med kjær­lig­het uten svik, med sann­hets ord og i Guds kraft, med rett­ferds vå­pen til angrep og til for­svar, i ære og van­ære, bak- talt og hed­ret» (2. Kor 6ff). Når vi gir oss hund­re pro­sent til Je­sus, blir vi fri. Det er ikke tids­ån­den som skal sty­re oss – det er Den Hel­li­ge Ånd. Det er ikke ån­de­lig sje­nan­se og dan­net til­bake­truk­ket­het som skal pre­ge oss – men fri­mo­dig­het, nær­vær, Kris­tus­be­kjen­nel­se. Først når vi over­gir oss to­talt til Kris­tus på alle li­vets om­rå­der, til alle døg­nets ti­der, i alle si­tua­sjo­ner, blir vi fri. Og vi opp­le­ver at Sann­he­ten strå­ler i og gjen­nom oss til en ver­den som mer enn noen gang tren­ger Evan­ge­li­et.

For nå has­ter det.

Vel­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.