Minne­ord Kla­ra Fjær­ei­de

Faedrelandsvennen - - NÆRT - AUDUN NORDBOTTEN

●● Min kjæ­re tan­te Kla­ra døde 8. juli, fred­fullt vel 105 år gam­mel. Hun var ånds­frisk til det sis­te og fei­ret fød­sels­da­gen 20. juni med åpent hus i egen lei­lig­het i Vest­sol­vei­en 11. Sel­skap holdt hun på Bor­ge ho­tell 25. juni med godt over 45 gjes­ter. Hun hils­te på og slo av en prat med alle sam­men og var i godt hu­mør.

Hun er født på lag­mands­gaar­den Holmegaard i Ho­lum kom­mu­ne, nå Man­dal. Hun had­de 7 søst­re og en bror. Hun had­de sam­me mor­far som Bent Røyse­land og hen­nes mor­mor ble 95 år. Går­den lå like ved Ho­lum kir­ke og had­de gode lakse­fiske­ret­tig­he­ter i Marna­dals­el­ven. Etter folke­sko­len fulg­te fram­halds­sko­le.

Så kom ar­beids­li­vet. Først som pri­vat­lær­ling og der­et­ter stas­lær­ling ved Tøns­berg Mei­e­ri.

Der­et­ter tok hun ek­sa­men ved mei­eri­sko­len på Bry­ne. Etter mei­eri­sko­len ar­bei­det hun først ved He­sje­stad Mei­e­ri og Stok­ke Mei­e­ri som mei­ers­ke og se­ne­re på Tøns­berg Mei­e­ri der hun sto for smør­pro­duk­sjo­nen og la­bo­ra­to­rie­ar­beid til hun gikk av med pen­sjon i 1991.

Hun traff Henrik på mei­e­ri­et og de gif­tet seg i 1938, og de fikk 3 barn, Her­mod, Åse og Solveig. Un­der kri­gen bod­de de på Sem inn­til de byg­de nytt hus på Inn­la­get i 1948.

Hun har 6 barne­barn, 9 olde­barn og 2 tipp­olde­barn.

100 år fyl­te hun den da­gen Saga Ose­berg ble sjø­satt. Der var hun æres­gjest, og ble gra­tu­lert og fikk en prat med konge­pa­ret. Hun har vært med i ho­ved­sty­ret i Nors­ke mei­e­ri­ers lands­for­ening og leder av lo­kal­la­get ved Tøns­berg Mei­e­ri. I dis­se or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne la hun ned mye ar­beid i like­lønn mel­lom mann­li­ge og kvin­ne­li­ge an­sat­te med sam­me bak­grunn. Hun var so­si­al og lik­te å slå av en prat. Som leder og drift av Tver­veds pen­sjo­nist­lag fikk hun la­gets æres­med­lem­skap. Hun var også leder av Bonde­kvinne­la­get i Sla­gen. På sine el­der år skrev hun en fin dikt­sam­ling. For noen år si­den var hun med hur­tig­ruta på tur til Sval­bard for å se is­bjørn, hval­ross, and­re dyr og fug­ler i is­ha­vet og fikk di­plom med tekst Is­havs­dron­ning. Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Herd

4. Utrop

6. Pron.

7. Dok­tor fk.

8. Mål

9. Ut­tag­nings­ko­mi­te fk.

10. Gud­in­ne

12. Ter­ger LODDRETT

1. Var­sku

2. Ytre

3. Fug­ler

4. Land

5. Låt

11. Sjarm Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Ag­nor

4. Lie

6. Li

7. DS

8. Yr

9. RS

10. Emu

12. Em­men LODDRETT

1. Ad­ly­de

2. Ni

3. Ros­sen

4. Li­re

5. Edru

11. MM • Send gjer­ne et av dine blink­skudd til oss. Send epost til

nyheter@fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.