QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter den kjen­te, nors­ke ka­na­len som går mel­lom Da­len og Ski­en?

2. Hvor langt unna blin­ken står ut­øver­ne i ski­sky­ting når de sky­ter?

3. Hvem skrev ro­ma­nen “So­fies ver­den”?

4. Hvil­ken ro­mersk gud er må­ne­den ja­nu­ar opp­kalt etter?

5. Hvil­ken svens­ke var ge­ne­ral­sek­re­tær i FN, og om­kom i en fly­ulyk­ke i 1961?

6. Hvil­ket in­stru­ment spil­te jazz­mu­si­ke­ren Ben­ny Good­man?

7. I hvil­ken fot­ball­klubb var NRKS Vig­go Jo­han­sen kap­tein og midt­bane­stra­teg?

8. Hva er mono­te­is­me?

9. Hvil­ket fot­ballag spil­ler sine hjemme­kam­per på St. Ja­mes’ Park?

10. Hva het det førs­te nors­ke suk­sess­rike spørre­pro­gram­met på norsk tv?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.