– Gjør sjan­se­ne stør­re for å få fram elite­ut­øve­re

Fri­idretts­hal­len i Grim­stad til 95 mil­lio­ner kro­ner er fer­dig og klar til bruk.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

– Kar­s­ten War­holm har hatt hall de sis­te to åre­ne. Man ser ef­fek­ten av det, og hvor­dan han har skutt fart. Hå­pet er at Sør­lan­det nå skal kla­re å få fram sli­ke ut­øve­re, sier Roar Flat­land, leder i Sø­rild.

Fri­idretts­hal­len, som får nav­net Spare­ban­ken Sør Amfi Grim­stad, skal være i full bruk fra og med 20. au­gust.

– Den­ne hal­len vil føre til økt re­krut­te­ring, og at de som dri­ver på topp­nivå vil få et bed­re hel­års- til­bud, sier Flat­land.

Søl­vi Mein­seth har fått fram man­ge fri­idretts­ta­len­ter som tre­ner for Sø­rild, sam­men med man­nen Frank Ot­to.

– Nå får vi mu­lig­he­ter til å tre­ne in­ne hele året med gode for­hold, sier hun.

– Kan det­te gi fle­re fri­idretts­pro­fi­ler til Ag­der?

– Jeg tror at det­te vil føre til at fle­re be­gyn­ner med friidrett, og da er sjan­se­ne stør­re for at det vil kom­me fram noen elite­ut­øve­re også. Sånn er det bare, sier Mein­seth, og fort­set­ter.

TRE MILL. OVER BUDSJETT

– Sånn som vi har hatt det nå, med uten­dørs­tre­ning på vin­te­ren, har det bare vært for spe­si­elt in­ter­es­ser­te og de mest de­di­ker­te. Det er ikke så gøy å løpe ute el­ler i par­ke­rings­hus på vin­ters­tid.

Fri­idretts­hal­len i Grim­stad blir den enes­te på strek­nin­gen fra Bærum til Sand­nes. Den har kos­tet cir­ka 95 mil­lio­ner kro­ner å byg­ge. Det er rundt tre mil­lio­ner kro­ner over budsjett.

– Det blir dek­ket inn ved at vi tar opp litt mer gjeld, sier Flat­land.

I til­legg til Grim­stad kom­mu­ne, har fyl­kes­kom­mu­ne­ne i Aust- og Vest-ag­der bi­dratt vært med på å fi­nan­siere an­leg­get, det sam­me har Kristiansand og Aren­dal kom­mu­ne, for­uten spille­mid­ler og næ­rings­li­vet lo­kalt.

Det er ikke bare fri­idret­ten som skal inn i Spare­ban­ken Sør Amfi Grim­stad. Det er også gjort plass til et fler­bruks­dek­ke til idret­ter som hånd­ball, bas­ket­ball og vol­ley­ball. Det er også styrke­rom, egne lokaler til kamp­sport, og en klatre­hall med en vegg på over 11 me­ter.

– Det er noe helt an­net enn en van­lig hall, sier Mein­seth.

Løpe­ba­ne­ne i hal­len er bygd opp av tre. Det er gjort for å mi­ni­me­re sjan­se­ne for å bli ska­det.

– Vi har lagt sam­me dek­ke som de har uten­dørs, sier Mei­seth.

FÅR EGEN DAG­LIG LEDER

Det er Sø­rild som skal ta seg av drif­ten av fri­idretts­hal­len. Klub­ben har an­satt Mein­seth i en 50 pro­sent stil­ling som dag­lig leder for å ta seg av det. Hun får blant an­net an­sva­ret med å hol­de tak i leie­ta­ker­ne og skaf­fe inn­tek­ter til hal­len, som vil ha drifts­kost­na­der på rundt to mil­lio­ner kro­ner i året.

– Da må det inn litt. Det er dag­tid­bru­ken som er det al­ler vik­tigs­te. Det er sko­ler på dag­tid, og et par barne­ha­ger. Den størs­te lei- eta­ke­ren vi har skre­vet kon­trakt med er stu­dentidret­ten i Ag­der. De skal inn 25 ti­mer i uka. Friskis&svet­tis skal også inn her, sier Mei­seth.

Hun vil i til­legg prø­ve å få re­krut­te­rings­sam­lin­ger til Grim­stad.

– Jeg vet at klub­ber i Oslo også rei­ser til Sve­ri­ge for å tre­ne. De har ym­tet fram­på at de vil kom­me hit ned og tre­ne, sier Mei­seth.

– Vil de­re prø­ve å få noen mes­ter­skap hit?

– De størs­te stev­ne­ne får vi nok ikke, i og med at det bare er fire ba­ner. Men vi må ha noen stev­ner si­den vi har fått en så fin hall, sier Mei­seth.

FOTO: HÅVARD KARLSEN

Spare­ban­ken Sør Amfi Grim­stad har kos­tet 95 mil­lio­ner kro­ner å byg­ge.

FOTO: HÅVARD KARLSEN

Søl­vi Mein­seth blir dag­lig leder i den nye fri­idretts­hal­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.