Bru­ker menn som ha­rer

Faedrelandsvennen - - SPORT - ER­LEND NESJE

I Vm-se­son­gen har Karo­li­ne Bjer­ke­li Grøv­dal (27) brukt menn som farts­hol­de­re på tre­ning.

Hun ble num­mer syv på 5000 me­ter i RIO-OL. I Lon­don er må­let å for­bed­re den plas­se­rin­gen.

For å kla­re det har Grøv­dal tatt yt­ter­li­ge­re grep etter fjor­års­se­son­gen. Da var hun sin egen sjef etter å ha blitt tvun­get til å bry­te med tre­ner Frank Evert­sen.

I vin­ter ble Øystein Syl­ta (fag­eks­pert ut­hol­den­het ved Olym­pia­top­pen) og Sind­re Bu­raas (tid­li­ge­re lang­dis­tanse­lø­per) hen­tet inn som spar­ring­part­ne­re.

Men hun ba om mer hjelp. 27-årin­gen vil­le løpe mot menn.

– Jeg er på et så­pass høyt nivå at det ikke er noen jen­ter å tre­ne med i Nor­ge. Der­for ba jeg om mann­folk både på tre­nings­leir og i det dag­li­ge i Oslo. Jeg har en bank av gut­ter som jeg bru­ker un­der øk­te­ne. Det er fem styk­ker i Tjal­ve på rundt 20 år som stil­ler opp når jeg ber dem om det. De kan dra meg på de tøf­fe øk­te­ne. Det er nøk­ke­len til å bli god når jeg ikke har kon­kur­ren­ter i Nor­ge, hå­per Grøv­dal.

– EN NA­TUR­LIG PROSESS

Hun har alt­så en rek­ke gode hjel­pe­re. Men Grøv­dal er li­ke­vel sin egen per­son­li­ge tre­ner. Som hun har vært i halv­an­net år nå.

– Jeg er helt min egen sjef. Men når jeg sty­rer min egen tre­ning er det greit å ha and­re øyne uten­fra. De kan se på det jeg fore­slår.

– Hvor­for vil du ikke ha egen tre­ner, de fles­te har det?

– Det var en na­tur­lig prosess da Frank Evert­sen ikke var tre- ner len­ger. Og så fø­ler jeg at det ikke er så lett å pluk­ke en ny tre­ner i Nor­ge. Jeg er 27 år og har holdt på med det­te si­den jeg var 13. Jeg har fun­net for­me­len på hva jeg tå­ler og hva som fun­ge­rer.

Øystein Syl­ta ved Olym­pia­top­pen har vært spar­ring­part­ner si­den mars. Han for­tel­ler at Grøv­dal er svært selv­sten­dig.

– Hun har ster­ke me­nin­ger om hva hun skal gjø­re, hva hun vil og hva som fun­ge­rer. Det er ikke noe po­eng for and­re å gå inn og over­prø­ve det så len­ge hun lyk­kes med det hun dri­ver med.

– Hun bru­ker menn som ha­rer på tre­ning?

– Det hand­ler om å få økt kva­li­tet i det dag­li­ge tre­nings­ar­bei­det. Og det er nøk­ke­len for at en skal lyk­kes. Det fin­nes ikke en ma­gisk tre­nings­økt. Det er sum­men over tid som gjør at en pres­te­rer. Da må hver tre­nings­økt ha kva­li­tet.

SLÅTT UT På 1500 ME­TER

Karo­li­ne Bjer­ke­li Grøv­dal åp­net VM med å bli slått ut på 1500 me­ter. Hun ble hind­ret på opp­lø­pet og Nor­ge le­ver­te inn pro­test som ikke ble tatt til føl­ge.

Men roms­da­lin­gen fikk be­kref­tet at for­men er der den skal være, før hun lø­per for­søk på fa­vo­ritt­dis­tan­sen 5000 me­ter i kveld.

FOTO: NTB SCANPIX

Karo­li­ne Bjer­ke­li Grøv­dal har vært på plass i Lon­don i en uke. I kveld lø­per hun for­søk på 5000 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.