In­ge­brigt­sen vur­de­rer å skif­te ho­tell

Faedrelandsvennen - - SPORT - KRISTIAN OFTEDAL KVENDSETH

Et mage­vi­rus ska­per trøbbel på ut­øver­ho­tel­le­ne i Lon­don. Team In­ge­brigt­sen tar alle for­holds­reg­ler for å unn­gå trøbbel før 1500-me­ter­for­sø­ket tors­dag kveld.

– Vi har fak­tisk et le­dig rom på et ho­tell rett over ga­ten. Vi vur­de­rer å flyt­te Filip over dit. Det kan nok være lurt. Det er in­gen ga­ran­ti­er for noen ting som helst her, men vi gjør det vi kan for å unn­gå å bli syke, sier pap­pa og tre­ner Gjert In­ge­brigt­sen.

På en presse­kon­fe­ran­se ons­dag etter­mid­dag opp­lys­te den nors­ke le­gen Ove Tals­nes om vi­rus­ut­brud­det som ska­per trøbbel blant ut­øver­ne i VM. Iføl­ge Tals­nes var det ons­dag på­vist 37 syk­doms­til­fel­ler. Også på det nors­ke ut­øver­ho­tel­let er det på­vist smit­te. Det be­tyr at in­gen av de nors­ke ut­øver­ne el­ler le­der­ne får hånd­hil­se el­ler ha noen form for kropps­kon­takt. Bruk av hei­ser og trans­port til sta­dion er også ting det medi­sins­ke ap­pa­ra­tet ser på. Kort og godt hand­ler det om å unn­gå rom med man­ge men­nes­ker.

Sym­pto­me­ne på vi­ru­set er kraf­tig opp­kast og dia­ré. In­gen ut­øve­re i den nors­ke trop­pen er fore­lø­pig smit­tet.

– Vi er all­tid eks­tra for­sik­ti­ge, kan­skje mer for­sik­ti­ge enn man­ge av de and­re. Mål­ti­de­ne blir spist uten­for ho­tel­let, og vi rø­rer in­gen­ting her. For oss er ikke det­te den sto­re for­and­rin­gen, men vi skal se på om det kan­skje er lurt å skif­te ho­tell. Det er ikke vits å ta noen sjan­ser, sier Gjert In­ge­brigt­sen.

Tirs­dag ble gull­fa­vo­ritt på 400 me­ter for her­rer, Isaac Makwala, nek­tet ad­gang til Vm-are­na­en etter å ha slitt med mage­vi­ru­set. Alle de syke ut­øver­ne får inn­dratt sin ak­kre­di­te­ring og blir nek­tet start.

– Det er den enes­te må­ten å gjø­re det på. En syk ut­øver har in­gen­ting på sta­dion å gjø­re, sier Ove Tals­nes som er lege for den nors­ke trop­pen.

FOTO: NTB SCANPIX

Filip In­ge­brigt­sen skal løpe for­søk på 1500 me­ter i kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.