Tøff kamp om syk­kel­kun­de­ne

For en uke si­den åp­net Syk­kel­gut­ta­ne dø­re­ne med syk­kel­ut­salg og verk­sted. Det er den fem­te ren­dyr­ke­de syk­kel­bu­tik­ken i Kvad­ra­tu­ren.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

Nå har den fem­te syk­kel­bu­tik­ken åp­net dø­re­ne i Kvad­ra­tu­ren.

Med hen­holds­vis 23 og 10 år som an­sat­te i syk­kel­bu­tikk, sat­ser Sa­li Ra­ma og Bør­ge Ho­en alt på å lyk­kes på egen hånd med Syk­kel­gut­ta­ne. Sist fre­dag åp­net de dø­re­ne for bu­tikk og verk­sted ved si­den av bi­blio­te­ket i Kristiansand. Bu­tik­ken blir der­med den fem­te ren­dyr­ke­de syk­kel­bu­tik­ken i Kvad­ra­tu­ren, i til­legg til In­ter­sport og G-sport.

– Vi for­la­ter tryg­ge job­ber hos en kon­kur­rent for å sat­se i en tøff bran­sje. Det er først og fremst ved å sat­se på ser­vice vi skal bli ster­ke, sier Bør­ge Ho­en.

For Ra­ma er det­te rea­li­se­rin­gen av en drøm han har bå­ret len­ge.

– Nå fikk jeg den ret­te part­ne­ren å gå sam­men med, og vi ble eni­ge om å sat­se, sier Ra­ma. Fædre­lands­ven­nen be­søk­te Syk­kel­gut­ta­ne fre­dag i for­ri­ge uke. Da var bu­tik­ken fylt av ei­er­nes spen­te fa­mi­li­er, og dis­ken dek­ket av god­sa­ker for å fei­re åp­nin­gen. Ho­en står for sal­get, mens Ra­ma skal fik­se syk­le­ne. Ho­en me­ner de kan vin­ne på verk­ste­det.

19 BUTIKKER I 1950

– Det er man­ge kon­kur­ren­ter på salg av syk­ler, men ikke like man­ge med verk­sted. Kristiansand er syk­kel­by num­mer én, og jeg tror det er plass til alle, sier Ho­en.

Mens Syk­kel­gut­ta­ne bare har hatt åpent i noen da­ger, fin­ner man i mot­satt ende av ska­la­en G. Nord­by, som se­ne­re i år skal mar­ke­re at de har dre­vet i 100 år i Hen­rik Wer­ge­lands gate. Dag­lig leder Sig­var Skeie for­tel­ler at det var at­skil­lig fle­re ak­tø­rer i 1950.

– Da var det 19 syk­kel­bu­tik­ker med verk­sted i byen, sier Skeie.

KON­KUR­RAN­SE FRA KJEDENE

Skeie me­ner det ikke er syk­kel­bu­tik­ke­ne i Kvad­ra­tu­ren som er de størs­te kon­kur­ren­te­ne.

– For oss kom­mer den størs­te kon­kur­ran­sen fra de sto­re kjedene. De bru­ker syk­ler som trekk­plas­ter for å sel­ge and­re ting, sier Skeie.

I vår åp­net Svein Berg­heim Min El­syk­kel, en bu­tikk som ute­luk­ken­de sel­ger elsyk­ler. Han sier det er en tøff bran­sje å få inn­pass i.

– Vi øns­ker Syk­kel­gut­ta­ne vel­kom­men, men det er et tøft mar­ked. Det blir in­gen lett opp­ga­ve å etab­le­re syk­kel­bu­tikk i dag. Den størs­te kon­kur­ren­ten vår er de sto­re kjedene som har lokke­pri­ser på en­kelt­syk­ler, sier Berg­heim.

FLE­RE KJØPER TJE­NES­TER

Skeie for­tel­ler at syk­kel­sal­get hol- der seg sta­bilt, men at det er sal­get av dyre elsyk­ler som ska­per fram­drift for be­drif­ten.

– Vi sel­ger man­ge fle­re dy­re­re syk­ler enn før. De bil­ligs­te elsyk­le­ne er for sva­ke og har for dår­lig batte­ri­ka­pa­si­tet, så man må opp i rundt 18.000 kro­ner for en god syk­kel, sier Skeie.

Skeie me­ner dy­re­re syk­ler også gjør noe med be­ta­lings­vil­jen for ser­vice og re­pa­ra­sjo­ner.

– Vi får mer re­pa­ra­sjo­ner enn før. Folk over­la­ter syk­le­ne til oss i ste­det for å fik­se dem selv, sier Skeie.

Den sam­me ut­vik­lin­gen har Berg­heim sett.

– Verk­ste­det har mer å gjø­re enn før. Det gjel­der bå­de på ra­cer og off­road, men ikke minst på el­syk­kel. For å lyk­kes må vi sco­re på ser­vice, eks­per­ti­se og gi kun­den den trygg­he­ten som er nød-

ven­dig for å være for­nøyd, sier Berg­heim.

FOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Sa­li Ra­ma og Bør­ge Ho­en tråk­ker til med egen syk­kel­bu­tikk i Kvad­ra­tu­ren. Ho­en står for sal­get, mens Ra­ma skal fik­se syk­le­ne.

ARKIVFOTO: REI­DAR KOLL­STAD

Svein Berg­heim sier den nye bu­tik­ken hans nes­ten har nådd bud­sjett­må­le­ne, og har fått nye kun­der.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Sig­var Skeie, dag­lig leder i G Nord­by me­ner den størs­te kon­kur­ran­sen kom­mer fra kjedene som sel­ger bil­li­ge syk­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.