Fa­ren for en krig ved et uhell

Ver­ken USA el­ler Nord-ko­rea har in­ter­es­se av en væp­net kon­flikt. Men den uan­svar­li­ge re­to­rik­ken fra beg­ge si­der øker sjan­sen for at at en krig kan opp­stå på grunn av en mis­for­stå­el­se.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Hva skal man gjø­re med NordKorea? Det spørs­må­let har man­ge lands le­de­re stilt seg i man­ge år. Bå­de di­plo­ma­ti – un­der­støt­tet av hu­ma­ni­tær hjelp, and­re ty­per for­hand­lin­ger, inn­gå­el­se av uli­ke ty­per av­ta­ler, trus­ler om sank­sjo­ner, inn­fø­ring av straffe­til­tak og til­nær­met full iso­la­sjon av re­gi­met har vært for­søkt.

Trumps ut­sagn er di­rek­te uan­svar­lig.

Til li­ten nyt­te. Dik­ta­tu­ret i Pyong­yang set­ter egen over­le­vel­se over alt an­net, in­klu­dert inn­byg­ger­nes ve og vel. Re­sul­ta­tet er bru­tal un­der­tryk­kel­se, sys­te­ma­tis­ke og om­fat­ten­de brudd på grunn­leg­gen­de men­neske­ret­tig­he­ter og tid­vis hun­gers­nød.

Og atom­vå­pen. Og sta­dig mer langt­rek­ken­de ra­ket­ter.

Det er den­ne sis­te kom­bi­na­sjo­nen som har satt skrekk i bå­de re­gio­nen og fjernt­lig­gen­de USA. Da det for få da­ger si­den ble rap­por­tert at Nord-ko­rea nå har tek­no­lo­gi­en til å ut­sty­re langt­rek­ken­de ra­ket­ter med atom­vå­pen, ble en ny fase nådd i den­ne – hit­til bare kal­de – kri­gen.

Det sto­re spørs­må­let er hvor­dan ver­dens­sam­fun­net kan for­hind­re at den blir varm. Hit­til har all­tid USA vært le­det av en pre­si­dent som har sett det som en selv­sagt og svært vik­tig opp­ga­ve å hind­re at de man­ge våp­ne­ne i den­ne re­gio­nen fak­tisk blir tatt i bruk. Men også på det­te om­rå­det sjok­ke­rer Do­nald Trump. På en im­pro­vi­sert presse­kon­fe­ran­se tid­li­ge­re i uka tru­et han Nord-ko­rea med «en ild og en vre­de som ver­den ald­ri har sett ma­ken til før».

Med det økte Trump spen­nin­gen yt­ter­li­ge­re fle­re hakk. Og fikk svar fra en nord­kore­ansk ge­ne­ral som tru­et med å an­gri­pe den ame­ri­kans­ke øya Guam.

Trumps ut­sagn er di­rek­te uan­svar­lig. Det enes­te han opp­når er å pro­vo­se­re et re­gi­me som al­le­re­de i fle­re år har for­søkt å mane fram trus­se­len om et nært fore­stå­en­de ame­ri­kansk an­grep. Trumps trus­sel, sam­men med på­gå­en­de mi­li­tær­øvel­ser fra ame­ri­kansk og sør­kore­ansk side på sør­si­den av den kore­ans­ke gren­sen, vil tro­lig styr­ke de i nord som hev­der at en kon­flikt kan bry­te ut når som helst.

Og nett­opp her lig­ger den størs­te fa­ren for en krig i dag: At den bry­ter ut etter en mis­for­stå­el­se. Det bur­de være den al­ler vik­tigs­te opp­ga­ven for en ame­ri­kansk pre­si­dent å for­hind­re.

Den nord­kore­ans­ke le­de­ren Kim Jong Un etter en ra­kett­opp­skyt­ning tid­li­ge­re i som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.