Le­ver­te 2,23 tonn re­ker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

I går mor­ges kom skall­dyr­ma­ten som gjes­te­ne un­der Skall­dyr­fes­ti­va­len skal jaf­se i seg den­ne hel­ga.

– Ja, mer ferskt enn det­te går det knapt an å få til, smi­ler skip­per om­bord på reke­trå­le­ren Tem­po, Andreas Salt­haug.

Klok­ka har så vidt pas­sert seks tors­dag mor­gen da søgne­bå­ten kom­mer si­gen­de inn mot kaia til Fiske­la­get på Gis­mer­øya i Mandal. Om­bord har de 2,23 tonn med re­ker, fan­get ved trå­ler­fel­tet Re­vet. Det lig­ger der Norske­ren­na skrår opp mot Dan­mark, om lag fire ti­mers kjø­ring fra Nor­ge.

HØYERE PRISER

Om­bord på Tem­po for­tel­ler Salt­haug om en ikke spe­si­elt god som­mer­se­song.

– Men la­ve­re fangs­ter betyr høyere priser. Det kos­ter det sam­me å fan­ge re­ke­ne, en­ten vi får mye el­ler lite, sier han.

Så de får 125 kro­ner per kilo re­ker. På land for­tel­ler drifts­sjef på Fiske­la­get, Ivan Frand­sen, at de nå om da­gen tar 249 kro­ner per kilo fra sin bu­tikk til kun­de­ne.

– Reke­fangs­te­ne har vært dår­li­ge i som­mer. Jeg har hørt om 40 pro­sent la­ve­re fangs­ter i for­hold til i fjor, sier han.

Slik sett er 2,23 tonn som Tem­po kom med vel­dig bra. Det har vært da­ger i som­mer de har kom­met med halv­par­ten av det­te.

På land på Fiske­la­get på Gis­mer­øya kjør­te Fred­rik Karl­sen re­ke­ne inn på kjøle­lag­ret.

Like ved ble krab­be­ne klar- gjort.

– Det­te skal til de uli­ke bu­tik­ke­ne, for­tel­ler Rei­dar Had­de­land mens han og kol­le­ga Ma­ri­an­ne Mart­hin­sen pak­ker fyl­te krabbe­skjell som er kom­met fra Karm­øy.

SAFTIGE FRA DAN­MARK

Had­de­land åp­ner en krab­be fra en kas­se, full av saf­tig kjøtt.

– Den­ne er fan­get i Dan­mark. Krab­be­ne der­fra har spe­si­elt godt med mildt, godt kjøtt, ofte mer enn nors­ke krab­ber, sier han.

To­talt er det sju bå­ter som le­ve­rer re­ker til Fiske­la­get. Fi­re­fem kom­mer med krab­ber.

Noen over­sikt over hvor mye mat som nor­malt vil gå den­ne hel­ga had­de ikke fes­ti­val­sjef Jal­lis Erik­sen i går mor­ges:

– Men jeg er helt sik­ker på at det er nok til alle, sa Erik­sen.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Skip­per på reke­trå­le­ren Tem­po fra Søgne, Andreas Salt­haug, le­ve­rer her førs­te pal­le med re­ker til årets Skall­dyr­fes­ti­va­len. De fikk 2,2 tonn med re­ker den­ne nat­ta, og det var bra.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Ma­ri­an­ne Mart­hin­sen og Rei­dar Had­de­land pak­ker fyl­te krabbe­skjell som skal ut til de uli­ke bu­tik­ke­ne i Mandal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.