Ryk­ket ut til epi­so­de med 15-årin­gen seks da­ger før dra­pet

Seks da­ger før kniv­dra­pet på Sør­lands­sen­te­ret ryk­ket po­li­ti og am­bu­lan­se ut for å ta hånd om den nå draps­sik­te­de 15-årin­gen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no TEKST: ei­vind.kris­ten­sen@fvn.no

Finn Koll­stad og en ka­me­rat kom til­fel­dig­vis jog­gen­de langs Otra tors­dag 20. juli ved 18-ti­den. De grep inn og hjalp den tren­gen­de jen­ta mens de ven­tet på po­li­ti og am­bu­lan­se.

Koll­stad rea­ge­rer på at hun bare seks da­ger se­ne­re kun­ne røm­me og begå dra­pet på Sør­lands­sen­te­ret:

– Det jeg er mest over­ras­ket over er hvor­dan hun får lov til å gå fritt om­kring slik at hun kan røm­me bare seks da­ger etter den- ne epi­so­den, sier Koll­stad.

Den and­re man­nen sier seg enig. – Det er bare helt ufor­ståe­lig.

De to men­ne­ne ble først i etter­tid klar over hvem jen­ta var.

Her for­tel­ler de hva som skjed­de:

– Like på bak­si­den av Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le, traff vi på en ung jen­te som selv hen­vend­te seg til oss. Hun spur­te om vi var helse­per­so­nell, sier den and­re man­nen.

Men­ne­ne svar­te at det var de ikke, og jen­ta for­tal­te da at hun had­de tatt tab­let­ter, og sa at hun had­de hørt at det­te kun­ne føre til en rask død.

– Jeg svar­te at jeg ikke trod­de det, men at det kun­ne være far­lig for ny­rer og le­ver, og at jeg der­for øns­ket å kon­tak­te syke­hu­set, for­tel­ler Koll­stad. Han fikk over­talt jen­ta til å låse opp te­le­fo­nen hun had­de med seg slik at han fikk ringt AMK, og de lo­vet å kom­me in­nen ti mi­nut­ter.

KONTAKTET PO­LI­TI­ET

– Etter at jeg had­de ringt, holdt jeg kon­takt med dem på te­le­fo­nen hele ti­den. Jen­ta be­gyn­te å gire seg opp, så AMK valg­te å kon­tak­te po­li­ti­et i til­legg.

Men­ne­ne sat­te seg på en benk bak Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le for å pas­se på jen­ta som nå var svært uro­lig.

– Pl­ut­se­lig rev hun seg løs, og stor­met mot elva som lå ca 15 me­ter unna. Hun stan­set opp og ba­lan­ser­te på kan­ten og tru­et med å hop­pe. Et­ter­som vi had­de kon­takt med AMK, valg­te de å vars­le brann­ve­se­net og det ble be­stilt brann­båt og dyk­ke­re.

Men jen­ta valg­te i ste­det å for­sø­ke å stik­ke av fra men­ne­ne, og løp rundt byg­get før hun ble tatt igjen foran inn­gan­gen til Tan­gen vi­dere­gå­en­de. Der tok de tak i jen­ta som nå var enda mer uro­lig.

– Hun fikk klar be­skjed om at vi ikke kom til å gå fra hen­ne uan­sett.

På det tids­punk­tet fikk de også be­skjed om at am­bu­lan­se og po­li­ti var like i nær­he­ten, og Koll­stad som hele ti­den had­de snak­ket med dem valg­te å av­slut­te sam­ta­len.

For å hind­re at dne sta­dig mer uro­li­ge jen­ta skul­le løpe ut i vei­en og bli på­kjørt, sat­te de jen­ta ned på bak­ken like uten­for Aqua­ra­ma. De holdt hen­ne i hver sin arm, for at hun ikke skul­le stik­ke av nok en gang.

– Så kom hel­dig­vis am­bu­lan­sen, sier Koll­stad.

TE­LE­FO­NEN RINGTE

Han holdt frem­de­les jen­tas te­le­fon

– Pl­ut­se­lig rin­ger jen­tas te­le­fon. Jeg ser at det er et an­rop fra Nær­om­sorg Sør.

Nær­om­sorg Sør er et pri­vat barne­verns­til­tak som de sis­te må­ne­de­ne før dra­pet had­de opp­dra­get med å pas­se på jen­ta. Hun bod­de på det­te tids­punk­tet i et ene­til­tak i Horn­nes kom­mu­ne. Koll­stad valg­te å sva­re på an­ro­pet fra Nær­om­sorg Sør.

– Jeg tar te­le­fo­nen. Ved­kom­men­de som ringte vir­ket opp­ska­ket og lur­te på hva som skjed­de. Jeg ga te­le­fo­nen vi­de­re til am­bu­lanse­per­so­nel­let. Jeg skjøn­te jo fort at det­te var en jen­te i «sys­te­met».

Po­li­ti­et nåd­de frem om­trent sam­ti­dig med am­bu­lan­sen, og hjalp til med å få hen­ne opp på båre og inn i bi­len.

Etter det men­ne­ne vet, ble jen­ta frak­tet til syke­hu­set.

Fle­re kil­der be­kref­ter de to men­ne­nes his­to­rie, og be­kref­ter at det var 15-årin­gen de traff på i byen bare seks da­ger før dra­pet.

Nær­om­sorg Sør som had­de an­sva­ret for barne­verns­til­ta­ket på Horn­nes hvor jen­ta bod­de på det­te tids­punk­tet, øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken. Det vil hel­ler ikke po­li­ti­et.

FOTO: EI­VIND KRIS­TEN­SEN

Her, på bak­si­den av Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le, ble Finn Koll­stad og en an­nen mann først kontaktet av 15-årin­gen. De hjalp hen­ne til po­li­ti­et an­kom. Seks da­ger se­ne­re ble hun sik­tet for dra­pet på Sør­lands­sen­te­ret.

FOTO: EI­VIND KRIS­TEN­SEN

Finn Koll­stad og ka­me­ra­ten grep inn og hjalp en for­tvi­let jen­te i Kristiansand. Seks da­ger se­ne­re ble hun sik­tet for dra­pet på Sør­lands­sen­te­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.