Hel­dig­vis er jeg så­pass oppe­gå­en­de at jeg stus­set over be­lø­pet. Jeg skjøn­te in­gen­ting.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

che Pe­der­sen Deh­li i Kristiansand, kom­mu­ne, kjen­ner ikke sa­ken i de­talj og hen­vi­ser til for­valt­nings­av­de­lin­gen.

– Jeg kjen­ner ikke sa­ken i de­talj, men her var det snakk om et vel­dig stort be­løp. Jeg vil un­der­sø­ke hva slags ru­ti­ner vi har for å fan­ge opp sli­ke feil, og hva som had­de skjedd der­som fei­len ikke had­de blitt opp­da­get, sier Ben­te Wulff, leder av for­valt­nin­gen i Kristiansand kom­mu­ne.

Tors­dag mor­gen opp­ly­ser Wulff at sa­ken ble fan­get raskt opp av kom­mu­nen.

– Kom­mu­nens ru­ti­ner er gode på det­te punk­tet, og fei­len ble fan­get opp og kor­ri­gert her­fra umid­del­bart, sier Wulff.

– Hva had­de skjedd der­som ved­kom­men­de had­de be­talt?

– Be­lø­pet had­de selv­føl­ge­lig blitt re­fun­dert. Når det er snakk om så sto­re be­løp blir det fan­get opp raskt hos oss, og sa­ken løs­te seg vel­dig fint. Vi har gode ru­ti­ner på det­te, sier Wulff.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.