Vil ha fø­rer­løs buss til nytt bo­lig­felt

Fø­rer­løse bus­ser er rett rundt svin­gen. Søgne kan få sin førs­te sjå­før­løse el­buss al­le­re­de nes­te høst. I alle fall hvis Astrid Hil­de (Ap) får det som hun vil.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

– Vi vil søke om å få til en for­søks­ord­ning for selv­kjø­ren­de shutt­le-bus­ser mel­lom det nye bo­lig­fel­tet på Kjel­lands­heia og Tang­vall, sier Søgne-ord­fø­rer Astrid Hil­de.

Fag­sjef Kåre Gun­nar Fløy­stad i miljø­stif­tel­sen Zero, som føl­ger ut­vik­lin­gen på fel­tet nøye, sier Hil­des plan hver­ken er scien­ce fic­tion el­ler miljø­drøm­me­ri­er.

– For noen hø­res det kan­skje vilt ut med bus­ser uten sjå­fø­rer, men det er høyst rea­lis­tisk og mu­lig å set­te i drift i lø­pet av ett til tre år, be­kref­ter Fløy­stad.

– Her går tek­no­lo­gi og øko­no­mi godt sam­men. I buss­regn­ska­pet står sjå­fø­ren for halve kost­na­den. Selv om el­bus­ser er dy­re­re i inn­kjøp, er de mye bil­li­ge­re i drift enn bus­ser på fos­silt bren­sel, på­pe­ker han.

RIVENDE UTVIKLING

Ru­ter, kol­lek­tiv­sel­ska­pet for Oslo og Akers­hus, har som am­bi­sjon å set­te sin førs­te selv­kjø­ren­de el­buss i drift fra mars 2018.

– Ut­vik­lin­gen på det­te fel­tet går utro­lig fort, ikke minst in­ter­na­sjo­nalt. Det som for tre år si­den så ut som fan­ta­si, kan være vir­ke­lig­het nes­te år, sier Kåre Gun­nar Fløy­stad i Zero.

Astrid Hil­de er ikke i tvil om at fø­rer­løse el­bus­ser er frem­ti­dens kol­lek­tiv­tra­fikk, og stil­ler til de­batt i Aren­dals-uka om te­ma­et.

Men skal bus­se­ne kjø­re uten sjå­fø­rer, må det en lov­end­ring til.

En lov om prøve­ord­ning for fø­rer­løse kjøre­tøy har vært på hø­ring vår­en 2017, men for­skrif­te­ne er ikke kla­re ennå.

Må ENDRE LOVEN

Hil­de sier at Søgne Ap vil ta ini­tia­tiv over­for re­gje­ring og Ag­der kol­lek­tiv­tra­fikk (AKT) og søke om fri­tak fra veg­tra­fikk­lo­vens reg­ler.

Det fri­ta­ket me­ner hun vil være let­te­re å få til med Ap ved ro­ret.

– Vi vil gjø­re det­te uan­sett, men tror på stør­re gjen­nom­slags­kraft for sli­ke ide­er med Ap i re­gje­ring, si­den de har flag­get stor­by­mid­ler til nett­opp sli­ke for­søks­ord­nin­ger, sier Hil­de.

Hun me­ner bo­lig­fel­tet Kjel­lands­heia, som byg­ges ut vest i Søgne, eg­ner seg godt til for­må­let, og hå­per å få med seg AKT på la­get.

– Bus­sen må være på plass når folk be­gyn­ner å flyt­te inn. Vi tren­ger et bedre buss­til­bud i vest­byg­da, og her plan­leg­ges rundt 2000 bo­li­ger. Men in­nen AKT fin­ner strek­nin­gen driv­ver­dig for en van­lig buss­rute, vil pri­vat­bi­lis­men har for­uren­set mye, ar­gu­men­te­rer hun.

FOSSILFRI BUSSPARK

Siv Wi­ken, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i AKT, sier at de, sam­men med res­ten av lan­dets kol­lek­tiv­sel­skap, er nys­gjer­ri­ge og føl­ger godt med på ut­vik­lin­gen.

I mars var frem­ti­dens buss på vi­sitt i Kristiansand, i form av en fø­rer­løs, elek­trisk mini­buss.

Wi­ken ser for seg sli­ke bus­ser som et sup­ple­ment til sto­re bus­ser. Hun vil hver­ken være kon­kret på hvil­ke om­rå­der de kan være ak­tu­el­le å bru­kes på, el­ler tid­fes­te når Ag­der får sin førs­te fø­rer­løse buss.

– Det jeg kan si, er at vi føl­ger tek­no­lo­gi­en og ram­me­ne vel­dig nøye, sier hun.

Nes­te som­mer blir det to lin­jer med el­buss i Kristiansand, mens res­ten av den fos­si­le buss­par­ken er­stat­tes av hy­brid­bus­ser.

– Det betyr en be­ty­de­lig re­duk­sjon av Co2-ut­slipp i Kristiansand-re­gio­nen, og vil gjø­re kol­lek­tiv­tra­fik­ken til­nær­met fossilfri, frem­hol­der Siv Wi­ken.

FOTO: APTUM AS

Bo­lig­fel­tet Kjel­lands­heia i Søgne, som Astrid Hil­de me­ner eg­ner seg godt til en for­søks­ord­ning med fø­rer­løs shutt­le­buss.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

I mars var frem­ti­dens buss på vi­sitt i Kristiansand, i form av en data­styrt, elek­trisk mini­buss, med en topp­fart på 40 kilo­me­ter i ti­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.