Sp er nær fire­dob­let i Vest-ag­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Sen­ter­par­ti­ets Ole Mag­ne Om­dal (61) fos­ser fram mot fast stor­tings­plass. I alle fall iføl­ge VGS sis­te må­ling for Vest-ag­der.

– Å æ det du seie?! Guri­land så gøy, men jeg er ikke helt for­støkt. Mage­fø­lel­sen har sagt noe i ret­ning av det­te, sier en opp­spilt og lyk­ke­lig Ole Mag­ne Om­dal da Fædre­lands­ven­nen rin­ger ham hjem­me på små­bru­ket på Skrå­stad.

Han har nett­opp vært ute og plan­tet bær­bus­ker og noen ro­ser.

11 PRO­SENT TIL SP

På VGS må­ling for Vest-ag­der, som avi­sen of­fent­lig­gjor­de tors­dag, får Sen­ter­par­ti­et og Om­dal 11 pro­sent av stem­me­ne. Det er nes­ten en fire­dob­ling si­den stor­tings­val­get i 2013. Da grei­de par­ti­et å kap­re tre pro­sent av stem­me­ne.

Slik stem­me­ne for­de­ler seg på må­lin­gen, får Om­dal fast plass på Stor­tin­get, iføl­ge pro­fes­sor Dag Ing­var Ja­cob­sen.

– Hva er det som skjer, Om­dal? – Det er sen­tra­li­se­rin­gen folk ikke vil ha. Eg­de­ne øns­ker tryg­ge og gode lo­kal­sam­funn som de sty­rer selv. Jeg vet at jeg ma­ser mye om dyr­ket mark og mat­sik­ker­het, men jeg tror folk i Ag­der sy­nes vi har bygd ned land­bru­ket nok. De vil ha trygg og sik­ker mat – og de er be­kym­ret når over halv­par­ten av ma­ten im­por­te­res, sier han.

– Nå kan det vel bare gå ned­over mot val­get?

– Du sier noe, men nå vil jeg fo­ku­se­re fram­over. Det­te kan vi greie. Og i Ag­der­pos­ten lå vi bedre an i Aust-ag­der enn vi har gjort i Vest-ag­der. Så drøm­men er at Gro-ani­ta My­kjå­land også kom­mer inn, sier Om­dal, som sier han har hå­pet på ut­jev­nings­man­dat og drømt om fast man­dat.

Pro­fes­sor i sam­men­lig­nen­de po­li­tikk ved UIA og valg­eks­pert, Dag Ing­var Ja­cob­sen, tror Om­dal vil hol­de for­men helt inn til fast ta­bu­rett:

– Han er en du­ra­cell-ka­nin og et energi­la­ger i seg selv. Den­ne må­lin­gen er selv­sagt en enorm in­spi­ra­sjon for ham og par­ti­et. 11 pro­sent er over­ras­ken­de høyt. Det­te har ikke Sp vært i nær­he­ten av i Ag­der si­den EU og Ef-av­stem­nin­ge­ne, sier Ja­cob­sen.

SENTRALISERING OG ULV

Pro­fes­so­ren pe­ker på to ho­ved­år­sa­ker til at Sp går så kraf­tig fram na­sjo­nalt og lo­kalt.

– Det ene er re­gje­rin­gens re­for­mer som folk opp­le­ver sen­tra­li­se­ren­de, sær­lig kom­mune­re­for­men. Her er Sp uten kon­kur­ran­se i kri­tik­ken av re­gje­rin­gen.

– Det and­re er ulve­de­bat­ten. Den slår inn med stør­re tyn­ge og den går dy­pe­re enn man­ge nok har trodd. Vi ser et kul­tur- og makt­opp­rør fra pe­ri­fe­ri­en i Nor­ge. Det er en klas­sisk sen­trum-pe­ri­fe­ri-kon­flikt som Sp, og sær­lig parti­le­de­ren, ut­nyt­ter godt – og som man­ge i Ag­der kjen­ner seg igjen i.

Dess­uten me­ner Ja­cob­sen det hjel­per godt med en første­kan­di­dat som Ole Mag­ne Om­dal.

– Han er godt kjent og godt likt. Han ap­pel­le­rer til man­ge bå­de i Ap og i Høy­re. Han er en li­kan­des kar som folk har tro på, sier pro­fes­sor Ja­cob­sen.

AP STØRST På VG-MÅ­LING

Må­lin­gen i VG vi­ser el­lers om­trent sam­me tenden­ser som Fædre­lands­ven­nens sis­te må­ling fra juni.

Høy­re (21,3%) og Frp (14,3%) fal­ler.

KRF (14,7%) styr­ker seg svakt.

FAKTA

Man­dat­for­de­ling Vest-ag­der

● Vest-ag­der har fem fas­te man­da­ter på Stor­tin­get og ett ut­jev­nings­man­dat.

● De fem man­da­te­ne plei­er å for­de­les på fire el­ler fem par­ti­er.

● Det størs­te par­ti­et tar to av man­da­te­ne når det størs­te par­ti­et er godt over dob­belt så stort som det fem­te størs­te.

● Når så ikke er til­fel­le, får de fem størs­te par­ti­ene ett man­dat hver.

● Ut­jev­nings­man­da­tet hand­ler om ubruk­te stem­mer, og til­de­les etter en na­sjo­nal gjen­nom­ang.

Ap (22%) har over­tatt som størs­te par­ti, men med fal­len­de tendens.

Ven­st­re får 4,3 pro­sent. MDG 3,1 pro­sent.

SV 3,4 pro­sent.

HAREIDE HOLDER GREPET

VG har også målt hvem av parti­le­der Knut Arild Hareide (KRF) og Syl­vi List­haug (Frp) som best re­pre­sen­te­rer krist­ne ver­di­er.

Av vest­eg­de­ne som er spurt sva­rer 20,4 pro­sent List­haug, mens 61,4 pro­sent me­ner Hareide best re­pre­sen­te­rer krist­ne ver­di­er.

Like kla­re er Krfs vel­ge­re i spørs­må­let om sam­ar­beids­ret­ning:

16,1 pro­sent av Krfs vel­ge­re i Vest-ag­der vil iføl­ge VGS må­ling sam­ar­bei­de med Ap, mens 69,4 pro­sent helst vil sam­ar­bei­de med Høy­re.

FOTO: ODD-INGE ULEBERG

Ole Mag­ne Om­dal er på vei mot fast stor­tings­plass. VGS må­ling for Vest-ag­der gir Sp 11 pro­sent av stem­me­ne. – Guri­land så gøy det­te er, sier Om­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.